ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

Студио 7/1            

 
ОСТРОВ-ХОТЕЛ НА ОСТРОВОТ ГОЛЕМ ГРАД,
 
Локација: ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО
 
Педагошки тим:
Проф. Д-р Минас Бакалчев
Доц. Д-р. Саша Тасиќ
 
 
Студио 7/2            
 
НОВ ТРГОВСКО ТРАНСПОРТЕН ЦЕНТАР ВО ВЕЛЕС
 
Локација: Мичурин, Скопје,
 
Педагошки тим:
Доц. д-р Михајло Зиноски,
Проф. Д-р Анета Христова Поповска
 
 
Студио 7/3
 
ФАБРИКА ЗА ЧОКОЛАДО
 
Локација: Скопје
 
Педагошки тим:
Доц. д-р АлександарРадевски
Доц. Д-р Горан Мицковски
 
 
Студио 7/4
 
Урбанстичко студио          
 
Локација: Скопје
 
Педагошки тим:
Доц. д-р Владимир Арсовски
 
 
 
ИНТЕГРАТИВНИ СТУДИЈА
 
КВАДРАТ-ФОРМИ НА НАСЕЛУВАЊЕ/РАБОТА
 
Локација:
 
Педагошки тим:
Проф. Д-р Минас Бакалчев
Доц. Д-р. Саша Тасиќ
 
 
ОБРАСЦИ НА РАСТ: РЕЗИДУАЛНИ ФОРМИ
 
Локација: Скопје
 
Педагошки тим:
 
Доц. д-р. Слободан Велевски
Доц. Д-р Марија Мано Велевска
Доц д-р Огнен Марина
 
 
 
РЕ-КВАЛИФИКАЦИЈА НА ЈАВНИОТ ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ ВО ПРЕОДОТ ОД СРЕДНИ КОН ГОЛЕМИ ГРАДОВИ ВЕЛЕС
 
Локација: Велес
 
Педагошки тим:
доц. Д-р Михајло Зиноски
 
 
ПРОИЗВОДЕН ПРОСТОР -
 
карактер, атмосфера и рационалност на индустриските објектиЛокација: Скопје
 
Педагошки тим:
Доц. д-р. Горан Мицковски
Доц. Д-р Александар Радевски
Доц. Д-р Јован Ивановски

Архитектонско Студио 7/1 – 2015 – 2016

ОСТРОВ

Локација:

Охридско езеро, Охрид

Педагошки тим:

Минас Бакалчев, Саша Тасиќ, Викторија Богданова, Александар Петановски, Гордан Петров

Програм: Хотел со 30гостински соби.

marker

 

Охрид, 1960-ти, почетоци на мотонаутиката (http://www.aquatica.mk/Interview.aspx?NewsID=7)

Дали во Охридското езеро има остров? Ако постоеше сигурно ќе беше евидентиран, ќе имавме некаква географска индиција за неговата местоположба, потекло, фигура. Но дали може да замислиме остров? Остров/објект кои излегува од површината на езерото и станува нова вертикална аксијала токму наспроти кејот на градот Охрид. Дали може да замислиме таква вертикала во постојната силуета на градот? Вертикална структура со утилитарна програма но секако и со симболичка вредност. Вовед во градот Охрид, од страната на езерото, но и визуелна аксијала и точка на атракција од страна на градот.

Студиото 7/1 ќе работи на ова претпоставка за остров/објект, од трагите на вештачкиот фрагмент во езерото во продолжење на пристаништето од шеталиштето покрај езерото. Неговата форма, структура, програмско и просторно интерпретирање, однос кон езерото и градот, нивната силуетата, ќе биде предмет на проектот.


marker1 

marker2 

 

A drawing of the Lighthouse of Alexandria, Pharos, H. Thiersch (1909) ;

Colossus at Rhodes, The bronze statue of Helios (Apollo), Rhodos (finished 280 B.C. destroyed during an earthquake in 224 B.C.)

 

 

 

Архитектонско студио, VII семестар , 2014 / 2015

 

ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖА НА

КОМУНАЛЕН ГРАДСКИ ОТПАД

 

Педагошки тим: Александар Радевски, Горан Мицковски, Никола Стрезовски, Марио Батковски

Локација: Скопје: Индустриска зона Исток, локалитет Вардариште

posiroka lokacija

 

potesna lokacija

Одржувањето на современата цивилизација и понатамошниот нејзин развиток не се можни без производните процеси. Бројни се проблемите кои настануваат при производството. Како примарен и најзначаен проблем е загадувањето на просторот на нашата планета во сите свои компоненти. Од мноштвото на влијателни фактори кои ги загадуваат основните компоненти на нашата планета се и комуналните тврди отпадоци.

Со порастот на современиот град се зголемуваат и отпадоците што овој „жив организам“ секојдневно асимилира големи количини на производи, а веќе наредниот ден скоро во иста количина ги исфрла во вид на отпад.

Од сето ова произлегува дека со голема одговорност треба да се пристапи кон хигиено-техничко отстранување на отпадот и сите останати компоненти кои загадуваат, за да се сочува човекот, човековата околина и природата во целост.   

ситуација 1:2500

ситуација 1:5000

VIII семестар - летен семестар 2014/2015

Студио 8/1
КУЌА НА ГЕМИЏИИТЕ: КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ - ВЕЛЕС
Педагошки тим:
Проф. д-р Минас Бакалчев и Асс. м-р Саша Тасиќ
 
Студио 8/2
ВЕРТИКАЛНА СПОРТСКА САЛА (ВЕРТИКАЛЕН ГИМНАЗИУМ)  
Педагошки тим:
Доц. д-р Михајло Зиноски, Асс. М-р Мери Батакоја
 
Студио 8/3
УРБАН СТОПАНСКИ ПАРК 
Педагошки тим:
Доц. д-р Александар Радевски и Горан Мицковски
Студио 8/4
 
АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА УРБАН БЛОК ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
Педагошки тим:
Проф. Д-р Владимир Арсовски и Доц. д-р Дивна Пенчиќ
 

Архитектонско студио, VII семестар , 2014 / 2015

ХОТЕЛ РАДОЖДА: НА ГРАНИЦА

Педагошки тим: Минас Бакалчев, Саша Тасиќ, Викторија Богданова, Александар Петановски, Гордан Петров

1

Локација: Село Радожда, Охридско езеро

Програм: Екотуристичко одморалиште со 30- 70 гостински соби.

На крајниот северозападен дел на Охридтското езеро, на самата граница кон Република Албанија, е местото на поранешното летно одмаралиште/ камп на фабриката Треска. Се наоѓа во непосредна близина на пикторескното рибарско село Радожда и поседува извонреден потенцијал во однос на неговата местоположба, како кон непосредната околина, така и кон длабокиот хоризонт на езерото. На кој начин можеме да развиеме типологија, програма, контекст за еден објект од областа на угостителството, а притоа да ги задржиме/уважиме/унапредиме постојните отворени карактеристики на местото? На кој начин објектите од областа на туризмот можат да се дел од глобалните барања, но истовремено да одговорат и да ги унапредат специфичните енвироментални и социокултурни својства на местата?

Целта на студиото е да се истражат просторните и програмските можности на природни локации на северозападниот дел на Охридското езеро. Да се предложи начин како да се задржат основните природни вредности на местото, а истовремено да се додадат нови употребни и семантички вредности, преку еден нов артифициелен слој.

Претпоставка е дека преку серија сценарија на хипотетички трансформации на оваа природна положба, можеме да ги покажеме неговите можности за трансформација како синтеза на архитектурата и природата, традицијата и современото.

2

Територијата на поранешно одморалиште; Радожда,прослава на Велигден 1998 (Economopoulos, Nikos, 1998.Radozda village. Easter celebrations. [photograph] Avaible at:http://www.magnumphotos.com/image/PAR150199.html [Acessed 15 September 2014] ; Сцена од филмот Мирно лето(1961)Режиран од Димитрие Османли. Македонски филм