ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

Предмети за прв семестар

Предмет

Наставник

часови

кредити

Архитектонско студио 1

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

0+6

8

Архитектонско проектирање 1

Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска

2+2

4

Архитектонски конструкции 1

Доц. д-р Александар Петровски

2+2

4

Принципи на статика

Проф. д-р Ана Тромбева Гаврилоска

1+2

3

Ликовно изразување

Проф. м-р Елизабета Аврамовска

1+2

1

Нацртна геометрија

Вонр.проф. д-р Бојан Каранаков

2+2

4

Математика

Проф. д-р Љупчо Настовски

2+1

3

Името на наставникот се пишува во образецот за запишување семестар, во индексот се внесуваат само предметите, фондот на часови и кредити

Уплатници за зимски семестар – учебна2019/2020година

 1. Сите студенти : Потврда за уплатени 300,00 денари

 

Цел на дознака: покривање на материјални трошоци

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723019 -41 -2

 1. Сите студенти : Потврда за уплатени 500,00 денари (за цела учебна година)

 

Цел на дознака: материјални трошоци за Теренска настава (автобуски превоз)

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

 1. Студентите кои запишуваат I, III, V, VII, IX семестар и X:

  Потврда за уплатени 750,00 денари (за информатички, културни и спорски.......)

 

Цел на дознака: ИКСА на УКИМ, уплата по Конкурс за Архитектонски факултет

Назив на примачот: Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Скопје

Банка на примачот: НБРМ,

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600103689 - 788 - 18 Приходна шифра и програма (повикување на број): 723012 - 41

 1. Студенти запишани во државна квота со потпишан договор:

  Потврда за уплатени ____ден (сумата зависи од потпишаниот договор)

 

Цел на дознака: запишување на семестар со надоместок

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

 1. Студенти запишани со партиципација, самофинансирање, школарина или кофинансира: Потврда за уплатени _____ден. (сумата зависи од потпишаниот договор)

 

Цел на дознака: запишување на семестар со партиципација/ школарина/ кофинасирање

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

 1. индекс,

 2. студентска легитимација

 3. пријавни листови (образец за запишување на семестар и статистички образец вои20)

 4. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3)