ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Форма за промена на e-mail адреса во Iknow во профилот на студентите на Архитектонски факултет.

 

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ДЕВЕТТИ СЕМЕСТАР

ЗАВЕРКА НА ДЕВЕТТИОТ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ДЕСЕТТИОТ СЕМЕСТАР 20.01.2015 – 23.01.2015 ГОДИНА. ИСТОВРЕМЕНО СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВАТ И ПРИЈАВА ЗА МАГИСТЕРСКИ ТРУД. ПРИЈАВИТЕ МОРА ДА БИДАТ КОМПЛЕТНИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ.


 

SOOP[TENIE

 

ZAVERKA NA ZIMSKI I ZAPI[UVAWE LETEN SEMESTAR 2014/2015 GODINA

 

DOKUMENTI:

 

  1. Индекс - пополнет според приложените примероци за летен семестар
  2. Образец за заверување семестар,пополнет со предмети внесени во индексот од ислушаниот зимски семестар во 2014/2015 година
  3. Потврда (печат во индексот) од Библиотеката на факултетот дека се раздолжени со книги.
  4. Образец за запишување семестар

 

СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА треба да имаат печат во индексот од Студентската поликлиника за извршен систематски преглед

 

СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ СПОРЕД ЕКТС, за предметитте кои повторно ги запишуваат при упис на семестарот, доплатуваат за кредити според потпишаниот договор

 

СТУДЕНТИТЕ, СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ, кои се запишани преку Ректоратот на Универзитетот, поднесуваат потврда од Ректоратот за право на запишување. 

 

РОКОВИ:

 

od 26 januari do 30 januari 2014 godina, site studenti koi }e go ispolnat uslovot za zapi{uvawe na letniot semestar vo u~ebnata 2014/2015 godina.

 

 

 

Dokolku studentot, od opravdani pri~ini, ne e vo mo`nost da go zapi{e semestarot dol`en e vo rok od 7 dena po objaveniot rok za zapi{uvawe na semestarot, toa da go najavi so pismeno barawe za odlo`uvawe na zapi{uvaweto na semestarot. Baraweto, potkrepeno so obrazlo`enie, se podnesuva preku arhivata na fakultetot. Po baraweto vo rok od 7 dena, odlu~uva Komisijata za nastavno nau~ni i studentski pra{awa. Ako Komisijata go prifati baraweto za odlo`eno zapi{uvawe na semestarot, studentot pokraj redovnata {kolarina upla}a i dopolnitelni 1.000 denari.

 

Dokolku studentot ne postapi soglasno prethodniot stav ili Komisijata go odbie baraweto za odlo`eno zapi{uvawe, pokraj redovnata {kolarina za zapi{uvawe na semestarot, studentot e dol`en da uplati i 3.000 denari najdocna do 15 fevruari.

 

Posle ovie rokovi ne se dozvoluva zapi{uvawe na semestarot.

 

Na studentite koi nema da go zapi{at letniot semestar ne im e dozvolena poseta na nastavata.

 

NASTAVATA VO LETNIOT SEMESTAR ]E OTPO^NE NA 02 FEVRUARI 2015 GODINA

 

            

 

 

 

 

U

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар