ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

ЛИСТА НА ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА

НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ

ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Проф. д-р Минас Бакалчев

Вонр. проф. д-р Саша Тасиќ

 • ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМАПОСЛЕ 1964

 • СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ

 • ХОТЕЛ :НОВИ ТРЕНДОВИ, НОВИ ХОТЕЛИ (ХОТЕЛ ОД 10 – 100 СОБИ)

 • АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА

 • АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА

 • УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

 • АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

 • АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ

 • АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА И ПРИРОДАТА ВО АРХИТЕКТУРАТА

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска

 • ЈАВНИТЕ ЗГРАДИ ВО УРБАН КОНТЕКСТ

Вонр. проф. д-р Мери Батакоја

 • АРХИТЕКТУРАТА НА НОВАТА МУЗЕОЛОГИЈА: ОД МУЗЕЈ-ЗГРАДА ДО МУЗЕЈ-ТЕРИТОРИЈА

 • УЧИЛИШТЕ: АСПЕКТИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ МОДЕЛИ И ПЕДАГОГИИ

Вонр. проф. д-р Александар Радевски

 • СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ

 • КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО

 • ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА

 • ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД

 • ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈСАЖ

Доц. д-р Горан Мицковски

 • АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЈСАЖИ:ПРОИЗВОДЕН ПРОСТОР ЗА РОБОТИ

 • КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО

 • КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ

Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

 • АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ТРАНСФОРМАТИВНИТЕ ТИПОЛОГИИ

Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска

 • ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски

 • АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ

Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ

 • КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД

Вонр. проф. д-р Слободан Велевски

 • ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИТЕ ОБРАСЦИ НА РАСТ

Проф. д-р Огнен Марина

 • АРХИТЕКТУРАТА КАКО ИНФРАСТРУКТУРА

Вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски

 • ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ОБЈЕКТ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Вонр. проф. д-р Димитар Папастеревски

 • АРХИТЕКТУРАTA ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски

 • ОДРЖЛИВА АРХИТЕКТУРА

Проф. д-р Елизабета Касапова

Вонр. проф. д-р Ана Ивановска-Дескова

 • АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

Вонр. проф. д-р Бојан Каранаков

 • ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА

Доц. д-р Добре Николовски

 • СВЕТЛО И СЕНКА ВО АРХИТЕКТУРА

TЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА –ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Проф. д-р Минас Бакалчев

Доц. д-р Саша Тасиќ

 • ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМАПОСЛЕ 1964
 • СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
 • ХОТЕЛ :НОВИ ТРЕНДОВИ, НОВИ ХОТЕЛИ (ХОТЕЛ ОД 10 – 100 СОБИ)
 • АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА
 • АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА
 • УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

 • АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

 • АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ

 • АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА И ПРИРОДАТА ВО АРХИТЕКТУРАТА

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска

Доц. д-р Мери Батакоја

Вонр. проф. д-р Александар Радевски

Доц. д-р Горан Мицковски

 • СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ

 • КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО

 • ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА

 • ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД

 • ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈСАЖ

Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

 • НОВИ МОДЕЛИ НА ПРОГРАМСКИИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ

Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска

 • ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски

 • АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ

 • СТРАТЕГИИ ЗА ОБНОВА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЕЛА

Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ

 • КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД

Вонр. проф. д-р Слободан Велевски

 • ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ ОБРАСЦИ НА РАСТ

Вонр. проф. д-р Огнен Марина

 • АРХИТЕКТУРАТА КАКО ИНФРАСТРУКТУРАТА – АРХИПЕЛАГ НА ИНОВАЦИИ

Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски

 • ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ОБЈЕКТ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Доц. д-р Димитар Папастеревски

 • АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски

 • ОДРЖЛИВА АРХИТЕКТУРА

Вонр.проф. д-р Елизабета Касапова

Доц. д-р Ана Ивановска-Дескова

 • АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

Вонр. проф. д-р Бојан Каранаков

 • ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА

Доц. д-р Добре Николовски

 • СВЕТЛО И СЕНКА ВО АРХИТЕКТУРА

 • ПРИМЕНА НА ЗАСЕНУВАЧИ ВРЗ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТ ВО СКЛОП НА ДИСТРИБУЦИЈА НА ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА ВО ПРОСТОРОТ

MASTER THESIS TOPICS

X semester - fall semester 2015/2016

Prof. Minas Bakalcev PhD

 • RESEARCH IN COLLECTIVE FORM 1964/2014: MORPHOLOGY OF HOUSING

 • CONTEMPORARY HOUSING
 • HOTEL MACEDONIA-DISCOVER MACEDONIA (HOTEL WITH CAPACITY 10-100 ROOMS)

Prof. Mitko Hadzi-Pulja PhD

 • ARCHITECTURE AND CULTURE, INTERPOLATION BETWEEN EXISTING BUILDINS/SPACES WITH DIVERSE PROGRAM CONTENT

 • ARCHITECTURE AND CULTURE, INTERIOR DESIGN, REPROGRAMMING OF EXISTING ARCHITECTURAL BUILDINGS/SPACES

 • ARCHITECTURE IN NATURE AND NATURE IN ARCHITECTURE

      

Prof. Ivanka Kirovska PhD

      

Prof. Aneta Hristova-Popovska PhD

Ass. prof. Aleksandar Radevski PhD

 • CONTEMPORARY INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FACILITIES

Ass. prof. Mihajlo Zinoski PhD

 • TRANSFORMATIVNI TIPOLOGII-ISTRAZUVANJE NA ARHITEKTONSKI KONCEPTI NA PROGRAMSKI INTEGRIRANI OBJEKTI OD OPSTESTVEN KARAKTER

Ass. prof. Meri Batakoja PhD

Ass. prof. Marija Mano-Velevska PhD

 • PROSTORNI ASEMBLAZI: KUKATA I LICNIOT PROSTOR VO USLOVI NA KONTINUIRANO URBANO ZGUSNUVANJE

Ass. prof. Jovan Ivanovski PhD

 • ARHITEKTONSKO REPROEKTIRANJE NA OBJEKTI, MESTA I PROSTORI

Prof. Viktor Pajvanski PhD

 • MARINA AT OHRID LAKE, LOCATION - BILJANINI IZVORI
 • AQUATIQUE CENTER  AT PRESPA LAKE, LOCATION MARKOVA NOGA
 • FACULTY OF ARCHITECTURE FOR 21-ST CENTURY, LOCATION STRUGA
 
 
 

Prof. Jasmina Siljanoska PhD

 • KRAJBREZNI URBANI TRANSFORMACII

Prof. Vlatko P. Korobar Phd

Ass. prof. Divna Pencik Phd

Prof. Miroslav Grcev PhD

Prof. Vladimir Arsovski PhD

Prof. Jasmina Siljanoska PhD

      Ass. prof. Divna Pencik PhD

 • NOV URBAN BLOK

Prof. Elizabeta Kasapova PhD

Ass. prof. Ana Ivanovska Deskova PhD

ACTIVE APPROACH TO BUILDING HERITAGE

TЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА –ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Саша Тасиќ
        ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА 1964/2018
        СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
        ХОТЕЛ МАКЕДОНИЈА-ОТКРИЈТЕ ЈА МАКЕДОНИЈА (ХОТЕЛ ОД 10-100 СОБИ)
        АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА
        АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА
•    УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља
    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА:
- ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ
СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ;
-ИНТЕРПОЛАЦИИ ВО ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СОРАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ, ВНАТРЕШНААРХИТЕКТУРА;
    АРХИТЕКТУРА И ПРИРОДА:
- АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА/ПРИРОДЕН ПРОСТОР;
- ПРИРОДА ВО АРХИТЕКТУРА/АРХИТЕКТОНСКИ ПРОСТОР

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска
ЕКСТРАПОЛАЦИИ: ЈАВНИТЕ ЗГРАДИ КАКО ГЕНЕРАТОРИ НА УРБАНИОТ ПРОСТОР - ОБЈЕКТОТ НАСПРОТИ ТЕКСТУРАТА НА ГРАДОТ И VICE-VERSA

Вонр. проф. д-р Александар Радевски
Доц. д-р Горан Мицковски
    СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ
    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
    ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА
    ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД
    ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈЗАЖ

Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски
    ТРАНСФОРМАТИВНИ ТИПОЛОГИИ – АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРОГРАМСКИИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕСТВЕН КАРАКТЕР

Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска
    ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски
    АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ
    
Проф. д-р Владимир Арсовски
    НОВ УРБАН БЛОК

Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ
    КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД

Вонр. проф. д-р Слободан Велевски
    ОБРАСЦИ НА РАСТ

Вонр. проф. д-р Огнен Марина
    ХИБРИДНИ ОБЈЕКТИ: МОДЕЛ НА ОДРЖЛИВ РАСТ
    Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски
    ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАЕСЕН ОБЈЕКТ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Доц. д-р Димитар Папастеревски
    АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски
    ОДРЖЛИВОСТ И РЕГЕНЕРАТИВНОСТ: ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОБЈЕКТ ЗА ОДРЖЛИВРАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА
    ГЕНЕРИРАЊЕ ОДРЖЛИВА АРХИТЕКТОНСКА ФОРМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ

Вонр.проф. д-р Елизабета Касапова
Доц. д-р Ана Ивановска-Дескова
    АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

Вон.проф. д-р Бојан Каранаков
    ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА

Доц. д-р Добре Николовски
    ПРИМЕНА НА ЗАСЕНУВАЧИ ВРЗ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТ ВО СКЛОП НА ДИСТРИБУЦИЈА НА ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА ВО ПРОСТОРОТ

ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА –ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Саша Тасиќ


•    ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА 1964/2018
•    СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
•    ХОТЕЛ МАКЕДОНИЈА-ОТКРИТЕ ЈА МАКЕДОНИЈА (ХОТЕЛ ОД 10-100 СОБИ)
•    АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА
•    АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА
•    УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

•    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ
•    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ
•    АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА И ПРИРОДАТА ВО АРХИТЕКТУРАТА

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска

•    АРХИТЕКТУРАТА КАКО ФАКТОР НА КУЛТУРНА ОДРЖЛИВОСТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ГРАДОВИ


Доц. д-р Александар Радевски
Доц. д-р Горан Мицковски

•    СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ
•    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
•    ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА
•    ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД


Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

•    ТРАНСФОРМАТИВНИ ТИПОЛОГИИ – АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ ИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕСТВЕН КАРАКТЕР


Доц. д-р Марија Мано-Велевска

•    ПРОСТОРНИ  АСЕМБЛАЖИ


Доц. д-р Јован Ивановски

•    АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ
•    СТРАТЕГИИ ЗА ОБНОВА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЕЛА

Проф. д-р Иванка Кировска

•    ОБНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ (ПРОСТОРИ) СО РАЗНОРОДНА ПРОГРАМА


Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ

•    КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД


Доц. д-р Слободан Велевски

•    ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ ОБРАСЦИ НА РАСТ


Вонр. проф. д-р Огнен Марина

•    ХИБРИДНИ ОБЈЕКТИ: МОДЕЛ НА ОДРЖЛИВ РАСТ


Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски

•    ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАЕСЕН ОБЈЕКТ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА


Доц. д-р Димитар Папастеревски

•    АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски

•    ОДРЖЛИВОСТ, АДАПТИВНОСТ И РЕГЕНЕРАТИВНОСТ:ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОБЈЕКТ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА
•    ЛОКАЛНО И ГЛОБАЛНО: ГЕНЕРИРАЊЕ ОДРЖЛИВА АРХТЕКТОНСКА ФОРМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ


Вонр.проф. д-р Елизабета Касапова
Доц. д-р Ана Ивановска-Дескова

•    АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО


Доц. д-р Бојан Каранаков

•    ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар