ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Податоци за наставникоткој изведуванаставанастудискатапрограма

1.

Имеи презиме

Марија Мано-Велевска

2.

Дата нараѓање

27.11.1977

3.

Степеннаобразование

Доктор на науки

4.

Наслов нанаучниотстепен

Доктор на технички науки

5.

Кадеикогагозавршил

образованието односносе стекнал сонаученстепен

Образование

Година

Институција

Докторат

2013

АФ - УКИМ, Скопје

Магистратура

2008

Десау институт за архитектураАнхалт Универзитет, Германија

Диплома

2001

АФ - УКИМ, Скопје

6.

Подрачје, полеиобласт на

научниотстепен магистер

Подрачје

Поле

Област

Техничко-технолошки науки

Архитектура,

урбанизам и планирање

Архитектонско проектирање и дизајн

7.

Подрачје, полеиобласт на

научниотстепен доктор

Подрачје

Поле

Област

Техничко-технолошки науки

Архитектура,

урбанизам и планирање

Архитектонско проектирање и дизајн

8.

Доколкуе воработен однос дасенаведе институцијата вокојаработи извањето и областа во која е избран

Институција

Звањевокоее избран и област

УКИМ Архитектонски факултет - Скопје

Доцент,

Архитектонско проектирање

9.

Список напредметикои наставникот гиводиодделнозапрвиот, вториотциклуснастудии

9.1.

Список напредметикои наставникот гиводиво првиотциклуснастудии

Ред.бр.

Наслов напредметот

Студискапрограма/институција

1.

Архитектонско проектирање 1

Архитектура/АФ, УКИМ, Скопје

9.2.

Список напредметикои наставникот гиводиво вториотциклуснастудии

Ред.бр.

Наслов напредметот

Студиска програма/институција

1.

Интегративно студио

Архитектура/АФ, УКИМ, Скопје

9.3.

Список напредметикои наставникот гиводивотретиот циклуснастудии

Ред.бр.

Наслов напредметот

Студискапрограма/институција

/

/

/

10.

Селектиранирезултати вопоследнитепетгодини

10.1.

Релевантнипечатени научнитрудовиопет)

Ред.бр.

Автори, наслов, издавачодина

1.

2.

3.

Марија Мано Велевска, Слободан Велевски, РАЗГОВОРИ+ПРЕДАВАЊА, ко-автор на монографија по повод прославата на шеесет години постоење на Архитектонскиот факултет во Скопје, Архитектонски факултет-Скопје /2009

Марија Мано Велевска,Earth, TERRISTORIES, труд објавен во книга на високо-образовна институција, издание на Архитектонски факултет Скопје, 2009

Марија Мано Велевска,Слободан Велевски, [раз]говори заархитектурата, ПресИНГ, бр.3/2011, труд објавен во списание на комората на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија / 2011

10.2.

Учество вонаучно-истражувачки националниимеѓународни проекти (до пет)

Ред.бр.

Автори, наслов, издавачодина

   

11.

Менторства надодипломски,магистерскиидокторскистудии

11.1.

Дипломскиработи

/

11.2.

Магистерскиработи

/

11.3.

Докторски дисертации

/

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар