ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектура и уметност во Македонија

2.

Код

4.10.78

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за заштита на градителско наследство и

историја на архитектурата

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

IV год. / 7 и 8 сем.

7.

Број на ЕКТС

4 (2+2)

8.

Наставник

Доц. д-р Елизабета Касапова

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Историја на архитектура и уметност 4

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Оспособување на студентите за:

- активно знаење, аналити­чен и конструктивен пристап и однос кон градителското (архитектон­ско, урбанистичко) и уметничко наследство;

- постепено препознавање, одбирање и евалуација на фактите за трајните и менливи категории и значења на архитектонските концепти во синхрониска и дијахрониска насока;

- прифаќање на пораките од историското наследство како значаен фактор во градењето на личниот градителски јазик и култура.

11.

Содржина на програмата:

Предметот Aрхитектура и уметност во Македонија ги изучува историско-теориските поставки на архитектурата, урбанизмот и уметноста на територијата на Македо­ни­ја во нејзините географски и современи политички граници (од предисторија до XIX век), низ следните аспекти: - Влијанието на климатско-географскиот, општествено-политичкиот и религиозниот контекст врз формирање­то на специфични архитектонски, урбани и уметнички концепти; - Настанок, развој, континуитет и трансформации на урбаните концепти и посебните архитектонски типологии; - Елементи на архи­тектонска композиција и начини на компонирање; - Обликување на архитектурата во зависност од материјалните и технолошките можности; - Уметноста во Македонија (скулптура, рељеф, ѕидно сликарство, резба и др.) во релација со архитектонскиот простор.

Наставата по предметот се изведува низ следните наставни единици: 1. Предисториска и античка архитектура и уметност; 2. Ранохристијанска архитектура и уметност; 3. Византиска архитектура и уметност; 4. Поствизантиска архитектура и уметност; 5. Исламска архитектура и уметност; 6. Монументалната архитектура и уметност во периодот на преродбата; 7. Градовите во периодот на преродбата; 8. Градска станбена архитектура; 9. Рурална станбена архитектура; 10. Колективни станбени и општествени објекти (манастири, училишта,...)

12.

Методи нa учење:

- методи на   анализа: компарација, емпирија, генерализација, апстрак­­ција, хронологија....

ите пробиви на новите кон- методи на синтеза;

- метод на учење во реален контекст

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

100 (50+50)часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

60+0+0+10+30 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

60 (30+30) часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

0 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

0 часови

16.2.

Самостојнизадачи

10 (5+5) часови

16.3.

Домашноучење

30 (15+15)часови

17.

Начиннаоценување (семестрално)

17.1.

Колоквиуми 2 (40+40бодови)

80 бодови

17.2.

Семинарска работа

10 бодови

17.3.

Присуство на предавања и активност

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод (51 бод во зимскиот семестар)

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

Одбрани поглавја од:

1. Микулчиќ, И. Антички градови во Македонија. книга 8, МАНУ, Скопје 1999.

2. Коруновски, С., Димитрова, Е. Византиска Македонија. Историја на уметноста на Македонија од IX до XV век. Милано-Скопје 2006.

3. Архитектурата на почвата на Македонија. книга 9 и 10, МАНУ, Скопје 2000.

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Кумбараџи-Богоевиќ, Л. Османлиски споменици во Скопје. Исламска заедница во РМ – Скопје, 1998.

2. Хаџиева Алексиевска, Ј., Касапова, Е. Архитект Андреја Дамјанов. авторите, Скопје 2001.

3. Чипан, Б. Македонските градови во XIX век и нивната урбана перспектива. МАНУ, Скопје 1978.

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар