ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

 

teams

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Дрвени конструкции

2.

Код

2.6.4

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за високоградба

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

II год./ 4 сем.

7.

Број на ЕКТС

3

8.

Наставник

Доц. д-р Ана Тромбева-Гаврилоска

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Теорија на конструкции

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Студентот ги совладува теоретските и практичните методи за пресметување на конструкции од дрво, за да може самостојно да ги одбере и проектира конструктивните системи на архитектонските објекти.

11.

Содржина на програмата:

Предметната програма е конципирана во два сегмента. Првиот сегмент го опфаќа теоретскиот дел од наставата, а вториот го опфаќа практичниот дел од наставата. Теоретска настава Вовед. Видови на дрво. Обработка на дрвото. Квалитет на дрвото. Технички особини на дрвото (естетски, физички и механички). Трајност на дрвото. Елементи на дрвените конструкции. Оптоварувања. Пресметување при различни состојби на напрегања (Центрично затегнување. Центричен притисок. Свиткување. Наклонето свиткување. Ексцентричен притисок. Ексцентрично затегнување). Спојни средства во дрвени конструкции. Врски и наставувања. Дрвени кровни конструкции. Конструктивни системи. Оптоварувања. Конструктивни елементи на кровните конструкции. Кровни врзувачи. Прости кровови. Кровови на распнувачки. Кровови на столови. Кровови на висулки. Сложени кровни конструкции. Кровни решеткести врзувачи. Облици на кровни решеткести носачи. Пресметување на решеткести носачи. Современи дрвени конструкции. Полноѕидни ковани носачи. Решеткести носачи систем “ДСБ”, “Тригонит” и др. Носачи систем “Велстег”. Лесни решеткести кровни врзувачи. Конструкции од лепено ламелирано дрво. Конструктивни системи во лепено ламелирано дрво. Општо за нивното пресметување. Бондручни и лесномонтажни системи. Практична настава Стабилност на елементите на дрвените конструкции. Спојни средства во дрвени конструкции. Врски и наставувања. Конструктивни системи на класични кровови. Современи дрвени конструкции. Конструктивни системи во лепено ламелирано дрво. Бондручни и лесномонтажни системи.

12.

Методи нa учење:

Теоретската настава се изведува преку предавања на предметната материја. Практичната настава се изведува, преку изработка на куси тематски вежби во првиот дел и една семинарска работа во вториот дел, со претходни потребни објаснувања преку аудиторни вежби.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

75часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

35+10+0+25+20 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

35 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

10 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

0 часови

16.2.

Самостојнизадачи

25 часови

16.3.

Домашноучење

20 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми 2 (20+20бодови)

40 бодови

17.2.

Графички вежби 30

30 бодови

 

Семинарска

20 бодови

17.3.

Присуство на предавања 10 бодови

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Тромбева-Гаврилоска, А., Дрвени конструкции, авторизирани предавања, 2013

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Кујунџиќ, В., Текиќ, Ж., Горѓевиќ, С., Савремени системи дрвених конструкција, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2004

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар