ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuBПодатоци за наставникот кој изведува настава на студиската програма

1.

Имеи презиме

Митко Хаџи-Пуља

2.

Дата нараѓање

30.10.1957

3.

Степеннаобразование

Доктор на науки

4.

Наслов нанаучниотстепен

Доктор на технички науки

5.

Кадеикогагозавршил

образованието односносе стекнал сонаученстепен

Образование

Година

Институција

Докторат

2011

Архитектонски факултет УКИМ

Магистратура

1995

АФ - Белград,Србија

Диплома

1983

Архитектонски факултет УКИМ

6.

Подрачје, полеиобласт на

научниотстепен магистер

Подрачје

Поле

Област

Техничко-технолошки науки

Архитектура,

урбанизам и планирање

Архитектонско проектирање и дизајн

7.

Подрачје, полеиобласт на

научниотстепен доктор

Подрачје

Поле

Област

Техничко-технолошки науки

Архитектура,

урбанизам и планирање

Архитектонско проектирање и дизајн

8.

Доколкуе воработен однос дасенаведе институцијата вокојаработи извањето и областа во која е избран

Институција

Звањевокоее избран и област

УКИМ Архитектонски факултет - Скопје

Редовен професор,

Архитектонско проектирање

9.

Список напредметикои наставникот гиводиодделнозапрвиот, вториот циклуснастудии

9.1.

Список напредметикои наставникот гиводиво првиотциклуснастудии

Ред.бр.

Наслов напредметот

Студискапрограма/институција

1.

Архитектонско студио 1

Архитектура/АФ, УКИМ, Скопје

2.

Архитектонско студио 2

Архитектура/АФ, УКИМ, Скопје

9.2.

Список напредметикои наставникот гиводиво вториотциклуснастудии

Ред.бр.

Наслов напредметот

Студиска програма/институција

1.

Внатрешна архитектура 1

Архитектура/АФ, УКИМ, Скопје

2.

Внатрешна архитектура 2

Архитектура/АФ, УКИМ, Скопје

3.

Архитектонска композиција

Архитектура/АФ, УКИМ, Скопје

4.

Интегративно студио

Архитектура/АФ, УКИМ, Скопје

5.

Архитектонска композиција 2 (изб.)

Архитектура/АФ, УКИМ, Скопје

6.

Дизајн на мебел(изб.)

Архитектура/АФ, УКИМ, Скопје

7.

Индустриски дизајн (изб.)

Архитектура/АФ, УКИМ, Скопје

8.

Графички дизајн (изб.)

Архитектура/АФ, УКИМ, Скопје

9.3.

Список напредметикои наставникот гиводивотретиот циклуснастудии

Ред.бр.

Наслов напредметот

Студискапрограма/институција

/

/

/

10.

Селектиранирезултати вопоследнитепетгодини

10.1.

Релевантнипечатени научнитрудовиопет)

Ред.бр.

Автори, наслов, издавачодина

1.

2.

3.

Bakalcev,M., Hadzi Pulja,M., “META MAK CUT-OUTS, (Archi(Cut-Out)tecture / Popular Architecture”. The Macedonian participation at 11 International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia,Museum of The City of Skopje, Skopje, 2008.

Bakalcev,M., Hadzi Pulja,M., “Learning Architecture”. The Macedonian participation at 12 International Architecture Exhibition La Biennale di Venezia, Museum of The City of Skopje, Skopje, 2010.

Бакалчев, М., Хаџи Пуља, М. & Метамак архитектонски колектив „Упатство за правење архитектура“ (“A PERSONAL MANUAL FOR MAKING ARCHITECTURE”), Пресинг, Година 1, Но. 5, Октомври 2011, Комора на овластени архитекти и овластени инжeнери на Македонија (pp 32-39)

10.2.

Учество вонаучно-истражувачки националниимеѓународни проекти (до пет)

Ред.бр.

Автори, наслов, издавач/година

1.

2.

3.

4.

5.

Bakalcev, M., Hadzi Pulja, M., “CITY OF POSSIBLE WORLDS (WORLD=CITY=WORLDS)” 10 International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia, (director Richard Burdett), Marsilio Editori, s.p.a., Venice, 2006.

Bakalcev, M., Hadzi Pulja, M., “META MAK CUT-OUTS”, Out There, Architecture Beyond Buildings, Volume 4. 11 International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia, (director Aaron Betsky), Marsilio Editori, s.p.a., Venice, 2008.

Bakalcev, M., Hadzi Pulja, M., “Learning Architecture”, People meet in Architecture: Biennale Architettura 2010 - Participating countries/ Collaborative Events. 12 International Architecture Exhibition (director Kazuyo Sejima), La Biennale di Venezia, Marsilio Editori, s.p.a., Venice (pp 48-51), 2010.

Metamak architectural collective. “Looking in the Mirror”, Common Ground. 13 International Architecture Exhibition (director David Chipperfield), La Biennale di Venezia, Marsilio Editori, s.p.a., Venice, 2012.

Metamak architectural collective. “Looking in the Mirror”, Close, Closser, Associated Projects, Third Edition Lisbon Architecture Trienniale. Lisbon, 2013.

11.

Менторства надодипломски,магистерскиидокторскистудии

11.1.

Дипломскиработи

50

11.2.

Магистерскиработи

28

11.3.

Докторски дисертации

/

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар