ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

ТЕРМИНИ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА
ГЕОМЕТРИЈА
АКСОНОМЕТРИЈА
ПЕРСПЕКТИВА
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

АРХИТЕКТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ
АРХИТЕКТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ, КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ
АРХИТЕКТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ, КРОВОВИ
АРХИТЕКТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ, ДЕТАЛИ
АРХИТЕКТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ, ОБЈЕКТИ ОД ДРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ
АРХИТЕКТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ, ОБВИВКА
ПРЕФАБРИКАЦИЈА
ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ
РАМНИ КРОВОВИ
ОПЛАТА
ПРОЦЕНА НА ОБЈЕКТИ
ТРОШОЦИ ЗА ИЗГРАДБА
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ

АРХИТЕКТОНСКА ФИЗИКА
АРХИТЕКТОНСКА ФИЗИКА, АКУСТИКА
АРХИТЕКТОНСКА ФИЗИКА, СВЕТЛИНА
АРХИТЕКТОНСКА ФИЗИКА, ТЕРМИЧКА ИЗОЛАЦИЈА
АРХИТЕКТОНСКА ФИЗИКА, ЕНЕРГИЈА
СОЛАРНА АРХИТЕКТУРА

ДОМУВАЊЕ, СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ
ДОМУВАЊЕ НА СТАРИ ЛИЦА
СТУДЕНТСКИ ДОМ
ХОТЕЛ
МОТЕЛ
РЕСТОРАН
ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТРИ

АРХИТЕКТУРА
АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ
ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ
ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ
СТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ
АРХИТЕКТОНСКА АНАЛИЗА
ТЕОРИЈА НА АРХИТЕКТУРА
ФОРМА, КОМПОЗИЦИЈА, ПРОПОРЦИЈА
АРХИТЕКТ, ПРЕДАВАЊА
ТРАНСФОРМИРАНА АРХИТЕКТУРА
ЗЕМЈЕНА АРХИТЕКТУРА

ЕНТЕРИЕР
ЕНТЕРИЕР, НАМЕШТАЈ
ДИЗАЈН
ДЕКОРАТИВНА УМЕТНОСТ
ГРАФИКА
МОЗАИК
ФОРМА
КОМПОЗИЦИЈА
ПРОПОРЦИЈА
МОДУЛАРНА КООРДИНАЦИЈА
УРБАНИЗАМ
РУРИЗАМ
УРБАН ДИЗАЈН
УРБАНА СОЦИОЛОГИЈА
ОДРЖЛИВА АРХИТЕКТУРА
ОДРЖЛИВ УРБАНИЗАМ
ЕКОЛОГИЈА
ЕКОСИСТЕМИ
ПЕЈСАЖНА АРХИТЕКТУРА
ГРАДИНИ. ХОРТИКУЛТУРА
СООБРАЌАЈНИЦИ, ДЕТАЛИ

ИСТОРИЈА НА АРХИТЕКТУРА
ИСТОРИЈА НА АРХИТЕКТУРА, СТИЛСКИ ПРАВЦИ
ИСТОРИЈА НА АРХИТЕКТУРА, АРХИТЕКТ
МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА
МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА, АРХИТЕКТ
МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА, ДРЖАВА
ПОСТМОДЕРНА АРХИТЕКТУРА, АРХИТЕКТ
МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА, СТИЛСКИ ПРАВЦИ
СОВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА
СОВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА, АРХИТЕКТ
СОВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА, СТИЛСКИ ПРАВЦИ
БРУТАЛИЗАМ
АРХИТЕКТУРА, ДРЖАВА
АРХИТЕКТУРА, ГРАД
АРХИТЕКТУРА, СТАР ВЕК
АРХИТЕКТУРА, СРЕДЕН ВЕК
АРХИТЕКТУРА, РЕНЕСАНСА
АРХИТЕКТУРА, НОВ ВЕК
АРХИТЕКТУРА, БАРОК
ТРАДИЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА
ТРАДИЦИЈА И СОВРЕМЕНОСТ

ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
КОНЗЕРВАЦИЈА
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА
КОНЗЕРВАЦИЈА, РЕСТАВРАЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА
РЕКОНСТРУКЦИЈА
АРХЕОЛОГИЈА
УМЕТНОСТ
ЛИКОВНА
СКУЛПТУРА
УМЕТНОСТ, СТИЛСКИ ПРАВЦИ
МУЗЕЈСКА ПРОБЛЕМАТИКА

СТАТИКА НА ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКЦИИ
АРМИРАНО БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ
МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
ДРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ
ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА СТАТИКА
ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИ
СТАТИКА, ТЕОРИЈА НА КОНСТРУКЦИИ
ТЕМЕЛЕЊЕ
ГЕОДЕЗИЈА

ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ
АДМИНИСТРАЦИЈА
СПОРТ
ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА
УЧИЛИШТА
ТРГОВСКИ ЦЕНТРИ
КИНА, ТЕАТРИ
ЦЕНТРИ ЗА АРХИТЕКТУРА
БИБЛИОТЕКИ
МУЗЕИ
ОБЈЕКТИ ЗА КУЛТУРА
РЕЛИГИОЗНИ ОБЈЕКТИ
ЛАБАРАТОРИИ
ЦРКВИ
БОЛНИЦИ
ЗДРАВСТВО
АМБУЛАНТИ
ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТРИ
АЕРОДРОМИ
ЦРКОВНА АРХИТЕКТУРА
КРЕМАТОРИУМ
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
ЗООЛОШКА ГРАДИНА
ЗАСОЛНИШТА
БАНКИ
БАЊИ
ЗАТВОР

СКАЛИ
ПАРКИНГ ГАРАЖИ
ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ
ОРГАНИЗАЦИЈА, МЕНАЏМЕНТ
КАМИНИ, ГРЕЈНИ ТЕЛА
ГРЕЕЊЕ И ВЕТРЕЕЊЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ИНСТАЛАЦИИ
КАНАЛИЗАЦИЈА
ХИГИЕНА НА АРХИТЕКТОНСКИТЕ ОБЈЕКТИ
БУНАРИ
ОТПАД

 
ОСТАНАТА ПРОБЛЕМАТИКА

СПИСАНИЕ
ЗБОРНИК
ОДДЕЛЕН ОТПЕЧАТОК
МАЛА СТРУЧНА БИБЛИОТЕКА
СКРИПТА
ИНТЕРМЕДИЈАРЕН ТРУД
МАГИСТЕРСКА
ПРИПРАВНИЧКИ ТРУД
ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД
ДОКТОРАТ
ДОКТОРАТ, АВТОРЕЗИМЕ
НАУЧЕН ТРУД
ПРЕГЛЕД НА НАУЧНИ ТРУДОВИ
ИЗРАБОТКА НА НАУЧНИ ТРУДОВИ
СТУДЕНТСКИ ТРУД
БИОГРАФИЈА
АВТОРСКИ ТЕКСТОВИ
ИЗВЕДЕНИ ОБЈЕКТИ
КАТАЛОГ ОД ИЗЛОЖБА
НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР
НАУЧНА ТРИБИНА
СЕМИНАР
СИМПОЗИУМ
КОНФЕРЕНЦИЈА
КОНГРЕС
СОВЕТУВАЊЕ
БИЛТЕН
АВТОРИ ОД АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
ИЗДАНИЈА НА АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
КАТАЛОГ ОД ИЗЛОЖБА
ЛЕТНА ШКОЛА ЗА АРХИТЕКТУРА
ИНФОРМАТИВЕН КАТАЛОГ
ИНФОРМАТОР
БИЕНАЛЕ ВО ВЕНЕЦИЈА
КОНКУРС
НАГРАДА
АРХИТЕКТОНСКА ЕДУКАЦИЈА
КУЛТУРА НА ПРОСТОРОТ


РЕЧНИК
УЧЕБНИК
МОНОГРАФИЈА
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
ЛЕКСИКОН
ЗАКОНОДАВСТВО
ЗАКОН
НОРМАТИВИ, СТАНДАРДИ
ПРАВИЛНИК
ПРИРАЧНИК
ПРОПИСИ
БИБЛИОТЕКАРСТВО
МАТЕМАТИКА
ТРИГОНОМЕТРИЈА
КУЛТУРА
СЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ
ФОТОГРАФИЈА
ФИЛМСКА УМЕТНОСТ
ТЕАТАРСКА УМЕТНОСТ
ФИЛОЗОФИЈА
ЕСТЕТИКА
ПОЕЗИЈА
ЛИТЕРАТУРА
НУМИЗМАТИКА
ИСТОРИЈА
СОЦИОЛОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА
ДЕМОГРАФИЈА
ХЕНДИКЕПИРАНИ
ОБРАЗОВАНИЕ
СОФТВЕР
БЕЛЕТРИСТИКА
МОСТ
МАНАСТИРИ
МЕЛИОРАЦИИ
ХИДРОЛОГИЈА
СОЛАРНИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗЕМЈОТРЕС
РУШЕЊЕ
ВОЗДУХ
ПРОСТОР
ПОЛИТИКА
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
АСТРОНОМИЈА
ТОПОЛОГИЈА
ЛИНГВИСТИКА
НАУКА
ГЕОЛОГИЈА
ПОПИС
ИЗВЕШТАЈ
СПОМЕНИЦА
БИБЛИОГРАФИЈА
ПРОМОЦИЈА
ПОЛИТИКА
ИСТРАЖУВАЊЕ
СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТИ
ПРАВОПИС
НОВЕЛА

Услови за користење на библиотеката

 

 

Студентот може да позајмува книги само лично, со индекс заверен за тековната учебна година. При секоја посета на библиотеката, за читање или изнајмување книги, задолжителна е идентификацијата со индекс. На почеток на семестарот студентот добива печат дека е задолжен а на крајот на семестарот се раздолжува за што повторно добива верификација во индексот со печат дека е раздолжен. Индексот е задолжителен при првото доаѓање во библиотеката, за да се евидентира со печат во него добивањето на картон, со кој понатаму ќе можат да се позајмуваат книги и на почетокот и на крајот на семестарот, за евиденција со печат за задолженост, односно раздолженост со книги. Печатот за раздолженост е услов за заверка на семестарот.
Студентот, во еден момент, може да користи најмногу четири книги. Книгите може да ги задржи според критериумите, кои зависат од видот на библиотечен материјал. Книгите кои библиотеката ги има во еден примерок, се користат во просториите на библиотеката – во читалната, а по исклучок се изнајмуваат на еден ден со депонирање на индексот. Книгите кои ги има во неколку примероци, но недоволно за вкупната целна група на кои и се потребни се изнајмуваат на неколку дена, во договор со Раководителот на библиотеката или со Помошниците библиотекари, исто така со депонирање на индекс. Списанијата, магистерските трудови и речниците се достапни само во просториите на библитеката. Скриптите и книгите кои ги има во доволен број примероци можат да се користат во текот на целиот семестар, но најмногу една календарска година. Исклучок се неколку примероци на книги, кои ги има во поголем број и кои можат да се користат во првите три години на студирање, со обврзно договарање со одговорните лица.
При отпис од Факултетот, односно со завршување на студиите, студентот има обврска да ги врати сите позајмени библиотечни единици, за што добива писмена потврда.


 
Информации околу магистерските тези


 
За евентуално неопходно потребни информации од Магистерските тези, можете да добиете една Магистерска теза во ПДФ формат, доколку се обратите на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. .
Извршете сопствено пребарување во дата базата која се наоѓа на официјалната страница на Факултетот, во полето Библиотека, Дигитална библиотека, кликнете на сликата и доаѓате до сите информации за вкупната литература во нашата Библиотека.
Пребарувањето можете да го направите по еден или повеќе термини. Под терминот Магистерска ги добивате сите податоци за сите Магистерски теми, за да го поедноставите пребарувањето додадете Автор, Ментор, Тема или клучен збор.
За да ги добиете потребните документи, неопходно е да се претставите со име, презиме и број на индекс. Од информациите неопходно е да наведете само автор на Темата. Изберете ја онаа Тема која најмногу Ви одговара и евентуално уште една, доколку од некоја причина посочената не се наоѓа во дата базата.


 
 
Услови за добивање на потврда од библиотека за да се добие уверение  Магистер


 
Студентите кои магистрирале неопходно е:

 • Да се раздолжат со сите книги кои ги должат во Библиотеката
 • Да донесат укоричена верзија од Магистерската Тема, посебно графички дел во А3 формат и А4 текстуален дел. Обата дела треба да се укоричени во тврд повез со сива позадина и текст испишан со црна боја
 • Да донесат ЦД или ДВД со снимени фајлови во ПДФ формат, два документи, од кои едниот е текстуалниот дел а другиот е графичкиот дел. Пожелно е ПДФ документите да бидат што помали, за да заземаат што помалку простор.

ОСТАНАТИ ДИГИТАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

 

 

 • The International Federation of Library Associations

http://www.ifla.org/

 • Internet Public Library

 http://www.ipl.org/

 • The Electronic Library 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/

 • The Electronic Libraries Programme 

http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/

 • M25 Consortium of Higher Education Libraries 

http://www.m25lib.ac.uk/

 • Bath Information and Data Service 

http://www.bids.ac.uk/

 • COPAC 

http://copac.jisc.ac.uk/

 • Project EARL - Electronic Access to Resources in Libraries

http://www.earl.org.uk/

 • RLG - The Research Libraries Group  

http://www.oclc.org/en-europe/home.html

 • UKOLN WWW service 

http://www.ukoln.ac.uk/

 • Europeana 

https://www.pinterest.com/europeana/

 •  The www Virtual Library 

http://vlib.org/

 

 • Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" Skopje 

http://www.vbm.mk/cobiss/

 • Univerzitetska biblioteka "Svetozar Markovic" Beograd 

http://www.unilib.rs/

 • Nacionalna i sveucilisna knjiznica, Zagreb 

http://www.nsk.hr/

 • Narodna in univerzitetna knjiznica, Ljubljana 

http://www.nuk.uni-lj.si/

 • National and University Library of RS 

http://nub.rs/pocetna/

 

 

 • University of London Library 

http://www.ull.ac.uk/

 •  Oxford Libraries 

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb

 • Harvard University Library 

http://library.harvard.edu/

 • Yale University Library 

http://web.library.yale.edu/

 • Stanford University Library 

http://library.stanford.edu/

 • University of California-Berkeley 

http://www.lib.berkeley.edu/node

 • University of California-Los Angeles Library 

http://www.library.ucla.edu/

 • University of Illinois-Urbana Library 

http://www.library.illinois.edu/

 • University of Michigan  Library 

http://www.lib.umich.edu/

 • UCLA Home Page 

http://www.ucla.edu/

 

 

 • British Library 

http://www.bl.uk/

 • Bibliotheque national de France 

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html

 • National Library of Scotland 

http://www.nls.uk/

 • Queen's Borough Public Library 

http://www.queenslibrary.org/

 • The Library of Congress 

http://www.loc.gov/

 •  National Library of Canada 

http://www.nlc-bnc.ca/

 • Dalnevostochhnaya Gosudartvennaya Biblioteka 

http://www.fessl.ru/

 • National Library of Czech Republic 

http://www.nkp.cz/

 •  The National Library of Australia 

http://www.nla.gov.au/

 • National Library of New Zealand 

http://natlib.govt.nz/

 • Multnonah County Library 

https://multcolib.org/

 

 

 • London Libraries 

http://www.londonlibrary.co.uk/

 • The New York Public Library 

http://www.nypl.org/

 • University of Toronto Libraries 

https://onesearch.library.utoronto.ca/

 • County of Los Angeles Public Library 

http://www.colapublib.org/

 • Chicago Public Library 

http://www.chipublib.org/

 

 

 

 

 

 

БАЗИ НА ПОДАТОЦИ ЗА ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 •  МЕБ (Македонски електронски библиотеки)

http://w3.nubsk.edu.mk/

 •  Taylor & Francis Ebooks and Digital Products

https://issuu.com/newbooksinformation

 • Open Book Publishers

https://www.openbookpublishers.com/

 

 •  Cambridge University Press

https://www.cambridge.org/core

 • EIFL

http://www.eifl.net/

 

 • The Intelligent Publishing Platform

http://highwire.stanford.edu/