ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

 

Предметнапрограмаод петгодишни интегрирани студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

    Архитектонско студио 1

2.

Код

   1. 1.1

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за проектирање

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар            

1 год

1 сем

Број на ЕКТС

8

8.

Наставник

Проф. дМитко Хаџи -Пуља

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Нема

10.

Цел на предметот:

Поставување на дисциплинарни основи за критичко гледање и концептуално мислење на феноменологијата на архитектонскиот простор, развивање на капацитетот за создавање претстава за целовит, интегрален архитектонски проект, развивање на чувства за интенционалност во донесувањето лични архитектонски одлуки.

11.

Содржина на програмата:

Првиот семестар се состои од три вежби кои претставуваат три последователни/истовремени аспекти во процесот на обликување на архитектонскиот простор. Првата вежба е – Една минијатура; го повикува студентот да се согледа себеси и сопственото биографско искуство со феноменологијата на архитектонскиот простор, преку создавање одредена слика, најчист визуелен израз на одредена атмосфера. Теми се: сеќавање, сетилност, поетика и нивно обединување во интенционална претстава. Референтен медиум – фотографија/флуксус. Втората вежба, е – Длабење, привремено живеалиште или простор за изложување, претставува искуство на пренесување на личната идеа во специфична форма; преку методата на одземање да се осознае апстрактното ниво на присуството на празното. Теми: концепт, метод, специфични барања, мерки, програм, композиција, фигура – позадина. Референтен медиум – скулптура. Трета вежба е – Оживување, или нешта -кои -значат-живот, е феноменолошки детал од претходното ниво на просторното искуство. Преку материјална проекција на детал во просторот се воведуваат повеќесетилните истовремени аспекти на обликувањето на архитектонскиот простор. Теми се: светло и сенка, допир, звук, мирис, движење, се воведува категорија време. Референтен медиум – анимација, видео, перформанс.

12.

Методи нa учење:

Наставата ќе се одвива со примена на аудиториски начин на предавањата и со примена на современи аудиовизуелни средства. Интерактивност на наставата ќе се обезбеди со припрема на одредена материја од страна на студентите и преку нивни конкретни прашања на предавањата. Почетната вежба се држи аудиториски со давање на заеднички воведни објаснувања, а останатите графички вежби се држат во помали групи и со секој студент се држи индивидуална настава. Секој студент одделно изготвува графички програмски задачи. На крајот од секоја задача сeкoj студент го согледува и резултатот од својот труд кој соодветно се оценува.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

200 часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

15+75+45+45+20 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

15 часови

15.2.

Вежби( графички, аудиториски и индивудуални),

75 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

45 часови

16.2.

Самостојнизадачи

45 часови

16.3.

Домашноучење

20 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

60 бодови

17.2.

Графички вежби 90 бодови

Програмска задача

90 бодови

17.3.

Присуство на предавања

Присуство на вежби 10 бодови

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 51до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

51 бодови

20.

Јазик накојсеизведува

наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

Гастон Башлар – “Поетика на просторот”, Табернакул, 2002 Peter Zumthor – “Atmospheres”, Birkhauser, 2006 Peter Zumthor – Thinking Architecture, Birkhauser,1999 Steven Holl – “Phenomenology of Architecture, Questions of Perception”, A+U, 1994 Juhani Pallasmaa – “The Eyes of the Skin -Architecture and the Senses”, Wiley – Academy, 2005 Rudolf Arnheim -“Art and Visual Perception”, University of California Press, 1984 Kristijan Norberg Šulc – “Egzistencija, prostor i arhitektura”, Gradjevinska knjiga, 1975 Sigfrid Giedion – “Prostor, vreme,arhitektura”, Gradjevinska knjiga, 1969 Le Korbizije – “Ka pravoj arhitekturi”, Gradjevinska knjiga, 1977 Robert Venturi – “Kompleksnost i kontradikcija u arhitekturi”, Gradjevinska knjiga, 1980 Pierre Von Meiss – “Elements of Architecture, from Form to Place” Van Nostrand Reinhold int., 1990 Francis D. K. Ching – “Architecture: Form Space and Order”, Van Nostrand Reinhold int., 1979 Ernst.Nojfert – “Arhitektonsko proektovanje, Gradjevinska knjiga, 2002 M.Gausa, V.Guallart, W.Muller, F.Soriano, F.Porras, J. Morales ­The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture, Actar, 2003

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 download:

 

 

 

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар