ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Урбанистичко студио2

2.

Код

4.2.8 -4

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за урбанизам

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

IVгод. / 8 сем.

7.

Број на ЕКТС

9

8.

Наставник

Проф. д-р Влатко Коробар, Проф. д-р Мирослав Грчев, Проф. д-р Владимир Арсовски, Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, Проф. д-р Виктор Пајвански, Доц. д-р Дивна Пенчиќ, Доц. д-р Слободан Велевски

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Студио 7

Урбанистичко планирање 2

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Основна цел на урбанистичкото студио е студентите да се соочат со реалната комплексност на градскиот феномен, да ги совладаат интердисциплинарните методи и техники за снимање и анализа на една градска ситуација и да ги употребат урбанистичките методи, техники и инструменти да создадат урбанистичко решение кое ќе овозможи хармоничен просторен развој на делот од градот.

11.

Содржина на програмата:

Содржина на студиската работа се сите професионални практики во урбанистичкото обликување на градот кои се нормирани во содржината на еден детален урбанистички план. Содржината на студиото е организирана во три методски целини:

1. Документациона основа;

2. Анализа на можностите за просторен развој на предметниот опфат со програмска проекција на содржините на просторниот развој, просторна, временска и содржинска дефиниција на урбанистичките мерки кои треба да се преземат; и

3. Планско урбанистичко решение кое се состои од графички, нумерички и текстуален дел.

12.

Методи нa учење:

Наставата е во форма на студио кое претставува симулација на интердисциплинарната тимска работа на еден професионален тим, кој низ истражување, анализа и синтеза на податоците, евалуација, програмска проекција и планско решение, со употреба на сите позитивни дисциплинарни методи и техники, го практикува планирањето и обликувањето на градот.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

225 часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

15+105+90+0+15 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања–теоретсканастава

15 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

105 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

90 часови

16.2.

Самостојнизадачи

0 часови

16.3.

Домашноучење

15часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0 бодови

17.2.

Графички вежби и проектни задачи

90 бодови

17.3.

Присуство на предавања и вежби

10бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од61до70 бодови

7 (седум)(D)

од71до80 бодови

8 (осум) (C)

од81 до90 бодови

9(девет) (B)

од91до100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

Важечката законска и подзаконска регулатива од областа на просторно и урбанистичко планирање и литературата користена на предметните програми од областа на урбанизам

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар