ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектонско студио 8-3

2.

Код

4.2.8 -3

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за архитектонско проектирање

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

IV год. / 8 сем.

7.

Број на EКТС

9

8.

Наставник

Доц. д-р Александар Радевски

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Архитектонско студио 7

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Воспоставување на методологија на проектирање на индустриски или стопански комплекси и објекти, како и запознавање со основните постапки при разработка на проектна програма преку анализа на различни работни средини. Анализирање на специфични ситуации во зависност од комплексот и неговиот контекст од аспект на архитектонското и урбанистичко проектирање.

11.

Содржина на програмата:

Изработка на идеен архитектонски проект на одреден вид на стопански или индустриски комплекси и објекти со карактеристични технолошки процеси во зададен архитектонско-урбанистички контекст [рурална или урбана средина]. Во процесот на изработка на архитектонскиот проект ќе се анализираат сите релевантни чинители: локација, технолошки процес, опрема, работни места, внатрешни и надворешни комуникации и инфраструктура. Поради функционалата сложеност на проектниот процес, проектната програма и проектот ќе се изготвуваат во консултации со стручни лица од области кои ги синтетизираат основните аспекти во процесот на програмирање, планирање и обликување на стопанските или индустриските објекти и комплекси. При процесот на проектирање, студентите треба да ги применат востановените принципи на обликување на просторот преку користење на карактеристични конструктивни структури специфични за ваквата типологија на објекти.

Руралната средина со својата специфична програмско-просторна и социјална ситуација исто така може да биде задача каде што анализата ќе се базира на специфичноста на руралниот контекст.

12.

Методи нa учење:

Интерактивна настава и графички вежби

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

225часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

30+90+50+15+40 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

90 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

50 часови

16.2.

Самостојнизадачи

15 часови

16.3.

Домашноучење

40 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0 бодови

17.2.

Графички вежби

80 бодови

17.3.

Присуство на вежби

20 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

  1. Н. Павловски, Г. Атанасоска, А. Радевски, Г. Мицковски, Проектирање на стопански згради,Скрипта, Скопје 2005
  2. Бранислав Којиќ, Ѓ. Симоновиќ, Пољопривредне зграде и комплекси,Београд, 1978
  3. Димитар Василев, Земеделски сгради,УАСГ 2001, Софиа 2001
  4. М. Класанов, Д. Василев, Селско аграрни сгради,Техника, Софиа, 1969
  5. Ѓорѓе Симоновиќ, Пољопривредне зграде и комплекси, Граѓевинска књига, Београд, 1986
  6. Методи Класанов, Димитар Василев, Стопански сгради, Техника, Софиа, 1981

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар