ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB


Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектонско студио 7-3

2.

Код

4.1.7 -3

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за архитектонско проектирање

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

IV год. / 7 сем.

7.

Број на EКТС

9

8.

Наставник

Доц. д-р Александар Радевски

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Архитектонско студио 6

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Воспоставување на методологија при проектирање или реупотреба на индустриски објекти и комплекси и основни постапки при разработка на проектната програма преку анализа на различни работни средини и услови. Анализирање на технолошкиот процес-промет и други функционални потреби од аспект на архитектонското проектирање.

11.

Содржина на програмата:

Изработка на идеен архитектонски проект за одреден вид на индустриски комплекси со карактеристичен технолошки процес и зададен архитектонско-урбанистички контекст.

Во процесот на изработка на архитектонскиот проект ќе се анализираат сите релевантни чинители: локација, технолошки процес, опрема, работни места, внатрешна и надворешна инфраструктура при што студентите би ја оформиле проектната програма која понатаму треба да резултира во идеен архитектонски проект. Поради функционалата сложеност на проектниот процес, проектната програма и проектот ќе се изготвуваат во консултации со стручни лица од области кои ги синтетизираат основните аспекти во процесот на програмирање, планирање и обликување на индустриските објекти и комплекси. При процесот на проектирање, студентите треба да ги применат востановените принципи и методи за обликувањето на просторот со користење на архитектонско конструктивни структури специфични за проектирање на индустриските објекти.

12.

Методи нa учење:

Интерактивна настава и графички вежби

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

225часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

30+90+50+10+45 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

90 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

50 часови

16.2.

Самостојнизадачи

10 часови

16.3.

Домашноучење

45 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0 бодови

17.2.

Графички вежби

80 бодови

17.3.

Присуство на вежби

20 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

  1. Jürgen Adam, Katharina Hausmann, Fran Jüttner, Industrial Buildings, A design manual, Birkhäuser, Berlin, 2004
  2. Henn Walter,Industriebau-entwurfs-und konstruktionasatlas, Werlag Georg. D.W. Gallwey, Munchen, 1961
  3. Henn Walter, Internationale beispile, Werlag Georg, D.W. Callwey, Munchen, 1962
  4. Vojislav Damjanović. Industrijski kompleksi i zgradi, GK, 1980
  5. Farshid Moussavi, The Function Of Form, Actar,Harvard University Graduate School Of Design, 2009

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар