ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектонско студио 7-2

2.

Код

4.1.7 -2

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за архитектонско проектирање

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

IV год./ 7 сем.

7.

Број на EКТС

9

8.

Наставник

Проф. д-р Анета Христова-Поповска

Доц. д-р Михајло Зиноски

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Архитектонско студио 6

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Студентот се обучува за практична проектантска примена на теоретските знаења за специфичните проектантски аспекти од областите на трговијата и транспортот, за различни програмски сценарија во конкретен физички контекст.

11.

Содржина на програмата:

Наставата се состои од практичен – проектанстки дел и инструкции во врска со проектантската стратегија и методите применливи за конкретната проблемска ситуација. Во текот на седмиот семестар, индивидуално или во тим, студентите изготвуваат идеен архитектонски проект, во кој основната проектна програма е од областа која се изучува во теоретскиот дел, со можност за комбинирање на програми кои според обемот и комплексноста соодветствуваат на претходно стекнатите знаења и вештини. Со оглед на мултидисциплинарноста на проектниот процес, проектот се изготвува во консултации со стручњаци за комплементарните области кои ги синтетизираат клучните аспекти во програмирањето, планирањето и обликувањето на зградите.

12.

Методи нa учење:

Методи на системска анализа, апстракција и декомпозиција на проектниотпроблем и негово структурирање во математичко-логички формални обрасци - дијаграми, методи на формализација на социјалните и просторни конфигурации во различни типолошки и морфолошки шеми и други креативни, развојни методи кои ја третираат проблемската ситуација на урбан и архитектонски размер.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

225 часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

15+105+45+45+15 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

15 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

105 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

45 часови

16.2.

Самостојнизадачи

45 часови

16.3.

Домашноучење

15часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0 бодови

17.2.

Графички вежби 80 бодови

Програмска задача 10бодови

90 бодови

17.3.

Присуство на предавања

Присуство на вежби 10 бодови

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

  1. Gruen, Victor. From Urban Shop to New City. Barcelona: Actar, 2005.
  2. Chuihua Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas, and Sze Tsung Leong. The Harvard Design School Guide to Shopping / Harvard Design School Project on the City 2. Taschen, 2002.
  3. Toy, Maggie. Architecture of Transportation. Academic Press, 1994.
  4. Nagel, S. & S. Linke. Bauten des Verkehrswesens (buildings for road traffic, rail traffic and air traffic). Bertel Swanu Fachvrlas, 1973.
  5. Wolf / Boenewitz. Kaufhallen. DDR, 1970.
  6. Vasilev, E.V, N.N.Tzelitin. Arhitektura na zeleznickite stanici. SSSR, 1966.

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар