ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Менаџмент и организација на инвестициската изградба

2.

Код

3.11.56

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за високоградба

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

III год. / 5 и 6 сем.

7.

Број на ЕКТС

6 (3+3)

8.

Наставник

Доц. д-р Страхиња Трпевски

Проф. д-р Валентина Жилеска-Панчовска

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Практика 1

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Запознавање на студентите со дисциплината Менаџмент-управување со процесните системи и нивно воведување во двата основни процесни системи во градењето: 1. Управување со изработка на проекти и проектна документација за инвестициски објекти од областа на архитектурата (5 сем.) 2. Управување со изградбата на инвестициски објекти (6 сем.)

11.

Содржина на програмата:

5 семестар: Вовед: Менаџмент и управување со процесни системи - поим и дефиниција, пазар и пазарна економија, инвестициски проекти и инвестициско градење 1. Управување со изработка на проекти и проектна документација за инвестициски објекти од областа на архитектурата 1.1. Закони и законска регулатива 1.2. Специфики во менаџирањето на процесот за изработка на проекти и проектна документација 1.3. Инвестициски проект-поим, дефиниција и учесници 1.4. Методи на проектен менаџмент, нивои во развивањето на проект и организациона структура на проектниот процес 1.5. Предпроектни процедури (анализа на проектна програма, евалуа­ција, проверка на инвестицијата – предпроект + консалтинг 1.6. Идеен проект 1.6. Договарање, договорни и формални процедури 1.7. Видови на проектна документација и методи на развивање: 1.7.1. Основен проект - содржина, стандарди, методи на развивање и координација на фази (фазни проекти) 1.7.2. Проект за изведба (содржина, стандарди и методи на развивање по т.н. “систем на пакети”) 1.7.3. Проект на изведена состојба (содржина и значење) 1.8. Ревизија на проекти и проектна документација 1.9. Дозвола за градење и други управно-правни формалности

6 семестар: Вовед: Менаџмент и управување со процесни системи во изградба на инвестициски објекти - поим и дефиниција 2. Управување со изградбата на инвестициски објекти 2.1. Закон и законска регулатива (сегмент изградба) 2.2. Специфики на менаџирањето и работење во процесните системи за изградба на инвестициски објекти 2.3. Стратегии за менаџирање на изградба на инвест. објекти 2.4. Специфики на изградбата, организација, методи и техники на планирање (Гантограм, -WBS-техника, мрежно планирање...) 2.5. Норми во изградбата – анализа на градежни работи низ предмер со анализа на цени, ФИДИК-услови за утврдување на цени, (еди­нечни договорени цени и проценти на количини), процена на трошоци, изработка на понуди за изградба, договарање и видови на договори 2.6. Организирање и организациона структура на градилиште (пред­ходни работи, подготвителни работи, видови на градежни работии динамика на планирање на градежните работи, завршни работи), заштита при работа 2.7. Водење на документација на градилиште, 2.8 Финансиско работење, наплата и основи за наплата на извршени работи, реализација на барања за надомест, решавање на спорови 2.9. Технички прием на градежен објект и одобрение за употреба 2.10. Градежни машини и механизација при изградба на објекти 2.11. Развојни стратегии на менаџментот за изградба на објекти

12.

Методи нa учење:

Предавања, аудиторни вежби (5 сем.),

Предавања, изработка на индивидуални нумерички и графички задачи, посета на градилиште (6 сем.) Консултации

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

150 (75+75) часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

60+30+30+30+0 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

60 (30+30) часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

30 (15+15) часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

30 (15+15) часови

16.2.

Самостојнизадачи

30 (15+15) часови

16.3.

Домашноучење

0 часови

17.

Начиннаоценување (семестрално)

17.1.

Колоквиуми 2 (30+30бодови)

60 бодови

17.2.

Графички вежби

Програмска задача

30 бодови

17.3.

Присуство на предавања

Присуство на вежби

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод (51 бод во зимскиот семестар)

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Закон за градење на РМ

2. В. Ж. Панчовска: Проектен менаџмент при изградба на инвестициски објекти-теоретски аспекти, 2006

3. Б. Шуклев: Менаџмент, 2003Граѓевинска књига

4. 2003: Градежни норми

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар