ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектонска композиција

2.

Код

4.6.7

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за архитектонско проектирање

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

IVгод. / 7 сем.

7.

Број на ЕКТС

2

8.

Наставник

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

Проф. д-р Иванка Кировска

9.

Предусловзазапишување на

предметот

нема

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Запознавање со тројната природа на архитектонскиот простор, појавно, појмовна и симболичка, и основните принципи на негово обликување- компонирање, кои произлегуваат од неа. Нивна конкретна апликација како онтолошки апроксимации, кутуролошки обрасци, композиција како методологија.

11.

Содржина на програмата:

Композицијата на архитектонскиот простор како феноменолошка динамичка синтеза меѓу трите нивои на сознавање, био-културен пристап. 1. Појмовно ниво – низвременост и трајност Просторот како ментална конструкција, меѓу тополошкото и проективното Апстракција и појмовни дихотомии – формални супстанци Структури – процеси, генеза/конструкција и облици на просторните организации – дијаграмирање, принципи на ворамнотежување, структурална мрежа, ритам, пропорции, симетрија, модул 2. Појавно ниво – истовременост и прекинатост Просторот како сетилна даденост, сетилата како перцепирачки системи – искуства на телото Сочувствување, топосоматско/психосоматско мапирање Функции – ефекти квалитативни и енергетски вредности, формални/архитектонски елементи 3. Јазичко/говорно ниво безвременост и симболичност Просторот како мимеза на човековата пракса -елемент на онтогенезата, симболичка размена, комуникација Архетипски слики меѓусостојба субјект – објект, материја+геометрија = меморија Значење – поетска слика, рефлексии место, формални состави и единства, егзистенцијален/архитектонски простор.

12.

Методи нa учење:

Предавања, истражувања, графички вежби, презентации.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

50 часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

15+15+10+10+0 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

15 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

15 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

10 часови

16.2.

Самостојнизадачи

10 часови

16.3.

Домашноучење

0 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми 2 (30+30бодови)

60 бодови

17.2.

Графички вежби 20бодови

Програмска задача 10бодови

30 бодови

17.3.

Присуство на предавања 5 бодови

Присуство на вежби 5 бодови

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

- Rudolf Arnheim, Art and visual perception, Univ. of Cal. press, Berkeley, Los Angeles, 1984

- Roger H. Clark an Michael Pause, Precidents in architecture, VNR, New York, 1984

- Geoffrey H. Baker, Design Strategies in Architecture, VNR, London, 1989

- Francis D. K. Ching. Architecture: form, space and order, VNR, London 1979

- Jakov Chernikhov, Fantasy and construction, construction of architectural and machine forms, AD Profile, London, 1984

- Александер, Кристофер. Јазик на обрасци, Академски печат, Скопје, 2010.

- Juhani Pallasmaa, Encounters, Rakennustieto, Helsinki, 2005

- Rob Krier, Architectural composition, Rizzoli, New York, 1988

- Richard Padovan, Proportion Exfn Spon, London and New York 1999

- Zan Luj Nikola Diran, Pregled na predavanja, Gradjevinska knjiga, Beograd, 1987(org. izdanje od 1819)

- Витрувие, 10 книги за архитектурата, ЗумПресс, Скопје 1997

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар