ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектонско студио 2

2.

Код

1.2.2

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за архитектонско проектирање

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

I год. / 2 сем.

7.

Број на ЕКТС

8

8.

Наставник

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Архитектонско студио 1

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Поставување на дисциплинарни основи за критичко гледање и концептуално мислење на феноменологијата на архитектонскиот простор, развивање на капацитетот за создавање претстава за целовит, интегрален архитектонски проект, развивање на чувства за интенционалност во донесувањето лични архитектонски одлуки.

11.

Содржина на програмата:

Вториот семестар се состои од две вежби, проектантска и истражувачка. Првата вежба ја третира целовитоста на различните повеќезначни аспекти на обликувањето на архитектонскиот простор. Се проектира мал архитектонски објект, во конкретен отворен парковски простор, со минимални димензии и содржини – програми. Еден избран проект се изведува во мерила 1:1 Категории кои се воведуваат се: место, програм – случувања, човек – комуникација, материјал. Теми кои се истражуваат се: отвореност -­затвореност, растојание - блискост, полно - празно, однадвор и одвнатре, светло – темно, сенка и светлина; како и социолошките, етичко естетски аспекти во обликувањето на архитектонскиот простор. Личната поетика е нагласена како фактор на кохерентност. Втората вежба, тело – архитектура поаѓа прво од антрополошките аспекти на човековото тело и примарните процеси на сензо-моторна асимилација на просторот, и второ од својствата наматеријалниот план и создава синтезна просторна структура, обвивка.

12.

Методи нa учење:

Објаснувања, практична настава, самостојна работа на студентите.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

200часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

15+75+45+45+20 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

15 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

75 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

45 часови

16.2.

Самостојнизадачи

45 часови

16.3.

Домашноучење

20 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0 бодови

17.2.

Графички вежби 90 бодови

Програмска задача

90 бодови

17.3.

Присуство на предавања

Присуство на вежби 10 бодови

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

- Гастон Башлар “Поетика на просторот”, Табернакул, 2002

- Peter Zumthor “Atmospheres”, Birkhauser, 2006

- Peter Zumthor Thinking Architecture, Birkhauser,1999

- Steven Holl “Phenomenology of Architecture, Questions of Perception”, A+U, 1994

- Juhani Pallasmaa “The Eyes of the Skin-Architecture and the Senses”, Wiley Academy, 2005

-Rudolf Arnheim “Art and Visual Perception”, University of California Press, 1984

- Kristijan Norberg Šulc “Egzistencija, prostor i arhitektura”, Gradjevinska knjiga, 1975

- Sigfrid Giedion “Prostor, vreme,arhitektura”, Gradjevinska knjiga, 1969

- Le Korbizije “Ka pravoj arhitekturi”, Gradjevinska knjiga, 1977

- Robert Venturi “Kompleksnost i kontradikcija u arhitekturi”, Gradjevinska knjiga, 1980

- Pierre Von Meiss “Elements of Architecture, from Form to Place” Van Nostrand Reinhold int., 1990

- Francis D. K. Ching “Architecture: Form Space and Order”, Van Nostrand Reinhold int., 1979

- Ернст Нојферт, „Нојферт - Архитектонско проектирање“, Арс Ламина, Скопје, 2010

- M.Gausa, V.Guallart, W.Muller, F.Soriano, F.Porras, J. Morales ­The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture, Actar, 2003

- Андреа Деплацес, „Конструирање архитектура“, Арс Ламина, 2012

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар