ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Моделарство

2.

Код

1.12.1;  1.13.2

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

I / 1, 2

7.

Број на ЕКТС

1

8.

Наставник

Вон. проф. д-р Виктор Пајвански

9.

Предусловзазапишување на

предметот

нема

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Осознавање на значењето на изработката на просторни модели како дел од процесот на архитектонско проектирање; Запознавање со видовите модели и нивната улога во различните фази на процесот на архитектонско проектирање; Запознавање со карактеристиките на различните материјали за изработка на архитектонски модели; Запознавање со процесот на редукција на архитектонските елементи при изработка на моделот со цел истакнување на основниот карактер на архитектонскиот објект. Запознавање со мерилото како елемент кој го условува пристапот во изработката на моделот.

11.

Содржина на програмата:

Студентите изработуваат модели преку кои се запознаваат со различните својства на материјалите од кои се изработуваат моделите, влијанието на мерилото врз изборот на елементите кои се прикажуваат со моделот и улогата и значењето на бојата. Во првиот семестар се изработуваат: различни волумени и сложени и закривени површини кои можат да бидат делови на архитектонски објект, модели на терен и помали архитектонски објекти во различно мерило. Во вториот семестар се изработуваат модели на посложени архитектонски објекти со прикажување на детали на архитектонскиот израз и еден модел на објект од историјата на модерната архитектура. Во рамките на предметот студентите исто така ги изработуваат или добиваат упатства за изработка на моделите кои се предвидени со предметната програма во архитектонското студио и по предметот архитектонско проектирање.

12.

Методи нa учење:

Предавања; нагледна настава, практична настава; самостојна работа на студентите

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

25часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

5+15+0+5+0 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

5 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

15 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

0 часови

16.2.

Самостојнизадачи

5 часови

16.3.

Домашноучење

0 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0 бодови

17.2.

Графички вежби

Програмска задача

90 бодови

17.3.

Присуство на предавања

Присуство на вежби

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

 до 50 бодови

5 (пет) (F)

 од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

 од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

 од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

 од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

 од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

- Mills Criss B., Designing with Models: A Studio Guide to Making and Using Architectural Design Models, J. Wiley, 2005

- Smith Albert, Architectural Model as Machine: A New View of Models from Antiquity to the Present Day, Butterworth-Heinemann, 2004

- Sutherland Martha, Model Making: A Basic Guide, W. W. Norton & Company, 1999

- Knoll Wolfgang, Hechinger Martin, Architectural Models: Construction Techniques, McGraw-Hill Professional Publishing, 1992

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар