ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметна програма од интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Внатрешна архитектура 1

2.

Код

4.7.78

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за архитектонско проектирање

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

IVгод. / 7 и 8 сем.

7.

Број на ЕКТС

8 (4+4)

8.

Наставник

Проф. д-р Иванка Кировска

Проф. д-р Митко Хаџи Пуља

9.

Предусловзазапишување на

предметот

нема

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Запознавање на студентите со дисциплината внатрешна архитектура

1. Хронолошки развиток на различните концепти на обликување на внатрешните архитектонски простори (7 сем.)

2. За основната природа на внатрешниот архитектонски простор која релационистичкиот модел го зема како основа (8 сем.)

11.

Содржина на програмата:

Седми семестар:

Хронолошки преглед на развитокот на различните концепти на обликување на внатрешниот архитектонски простор. Дефинирање на обликовната целовитост на елементи, постапките и единствата на повеќе нивоа на одреденост и важност; како специфичности и традиција – локална пракса, како архитектонски геометриски формализиран јазик – стил и како поединечни движења, групи и личности. Дијахроничниот преглед почнува со првите живеалишта во праисторијата, преку античките регионални цивилизациски формации и средновековната теоцентрична, а понатаму и антропоцентрична (ренесансна) репозиција, до нововековната визија за храбриот нов свет, модернизмот и архитектурата на плурализмот денес.

Осми семестар:

Феноменолошката и онтолошка природа на внатрешната архитектура, внатрешниот простор, како генеративен и структурирачки аспект на севкупното искуство на архитектонскиот простор. За повеќесетилноста на искуството на внатрешната архитектура и интегративната улога на сетилото за вид и допир. Појмовна основа е релационистичкиот модел на простор, а самото обликување е меѓу­дејствие на: обликот на празното и полното како енергетски дијаграм. Анализа на различните функции, значенија и естетски својства/ категории во случувањето на внатрешниот простор. Дефинирање на: процес=методологија на обликување на внатрешната архитектура; елементи=речник на специфични физички, архитектонски елементи и постапки=нивно означување во комплексни комуникацијски јазички единства. Програмирање, компонирање, структурирање и материјализација; светлина и боја како специфични оперативни категории. Мерка во внатрешната архитектура, антропометрија и ергономија; дефинирање на случувањето на внатрешниот простор/архитeктура преку физичките екстензии на човековото тело.

12.

Методи нa учење:

Предавања, истражување, вежби со индивидуални и групни консултации

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

200 (100+100)часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

60+60+40+30+10 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

60 (30+30) часови

15.2.

вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

60 (30+30) часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

40 (20+20) часови

16.2.

Самостојнизадачи

30 (15+15) часови

16.3.

Домашноучење

10 (5+5)часови

17.

Начиннаоценување (семестрално)

17.1.

Колоквиуми

40бодови

17.2.

Графички вежби

50 бодови

17.3.

Присуство на предавања 5 бодови

Присуство на вежби 5 бодови

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41бод(51 бод во зимскиот семестар)

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Savage, George. Unutrasnja dekoracija. Izdavacki zavod Jugoslavije, Beograd, 1969

2. Grupa autora. Stilovi, namestaj, dekor I i II. Vuk Karadzic, larousse, Beograd, 1972

3. Loos, Adolff. Ornamenti i zlocin. Tehnicka knjiga, Zagreb, 1956

4. Pevsner, Nikolaus. Pioniri modernog oblikovanja. Graficki zavod Hrvatske, Zagreb, 1990

5. Charlotte&Peter Fiell. Decorative art 50s, 60s, 70s(3 knigi). Taschen, 2000

6. D.K. Ching, Francis. Interior design. VNR, New York, 1987

7. Malnar, Joy Monice, Frank Vodvarka. The interior dimension. VNR, New York, 1992

8. Pile, John. A history of interior design. Laurence King, London, 2000

9. John Coles, Naomi House. The fundamentals of interior architecture. AVA academia, Laussanne, 2007

10. Brooker, Greame and Sally Stone. Basic interior architecture! Form+Structure. Ava academia, Laussanne, 2007

11. Sassone, A.,Cozzi, Disertori. Furniture. From rococo to art deco. Taschen, Koln, 1988

12. Sembach, Klaus-Jurgen, Gabriel Leuthauser, Peter Gossel. Twentieth-century furniture design. Taschen, Koln, 2002

13. Phaidon Design Classics vol.1,2,3. Phaidon Press, London, 2006

14. Нилсон К., Д.А. Тејлор. Ентериери. Арс Ламина, 2011

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар