ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Конзервација и реставрација на градителското наследство

2.

Код

4.12.8

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за заштита на градителско наследство и историја на архитектурата

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

IV год. / 8 сем.

7.

Број на ЕКТС

3

8.

Наставник

Доц. д-р Елизабета Касапова

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Документирање и истражување на градителското наследство

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Стекнување на основни знаења за: - причините за деградација и пропаѓање на објектите и целините; - видови на методи за конзервација и реставрација и нивна примена; - теориско-практичните пристапи за консолидација и обновување на објектите и целините, заради нивна соодветна современа намена.

11.

Содржина на програмата:

Вовед: Конзервацијата како културен проблем и како филозофско прашање; архитектонска конзервација и реставрација; урбана конзер­вација и реконструкција. 1. Теорија и методологија на конзервацијата и реставрацијата: - историски преглед на конзервација и реставрација, - теорија на конзервацијата и реставрацијата и нивните основни принципи, - методи на конзервација и реставрација. 2. Технологии на конзервација и рестраврација: - причини за оштетување и пропаѓање (општествени и технички), - стари и нови технологии на конструкции, - патологија и лечење на материјали и конструкции: камен, тула, мал­тери, облоги, дрво, армиран бетон. - стабилност и методи на консолидација: санирање на темели и почва, зацврстување на ѕидови и ѕидани конструкции, објекти и конструкции од дрво, армиран бетон. - потекло и отстранување на влажноста од конструкциите. - посебни проблеми и техники за заштита од: вибрации, биолошки агенси, пожар, природни катастрофи, војни. 3. Методологија за изработка на проект за конзервација и реставрација

12.

Методи нa учење:

- Теоретски знаења преку предавања на факултет и во специјализирани центри за заштита на градителското наследство;

ите пробиви на новите кон- Самостојно теренско истражување (учење во реален контекст);

- Анализа и синтеза на теренските истражувања;

- Студија на случај;

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

75 часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

15+30+15+10+5 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

15 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

30 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

15 часови

16.2.

Самостојнизадачи

10 часови

16.3.

Домашноучење

5часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиум 1

30 бодови

17.2.

Графички вежби

Програмска задача

60 бодови

17.3.

Присуство на предавања

Присуство на вежби

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

Одредени поглавја од:

1. Фелден, Бернард. Вовед во конзервација на културното наследство. Каламус, Скопје 2003/4.

2. Marasović, Tomislav. Aktivnipristupgraditeljskomnasleđu. SveučilišteuSplitu. Društvo konzervatora Hrvatske, Split 1985.

3. Ashurst, John & Nicola. Practical building conservation. Vol 1-5, GowerTechnical Press Ltd., Aldershot England, 1990.

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Вученовић, Светислав. Урбана и архитектонска конзервација. том 1: Свет-Европа, Београд 2004.

2. Feilden, Bernard. Conservation of Historic Buildings. Architectural Press, Oxford 2007.

3. Бранди, Чезаре. Теорија рестаурације. Италијанска колаборација, Београд, 2007.

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар