ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

 

teams

Идејниот архитектонски проект содржи текстуален и графички дел:
- Текстуалниот дел содржи преглед на вкупната содржина на проектот со
нумерација на страниците, проектна програма, опис на архитектонскиот концепт,
опис на проектираните простори со нивните површини и вкупна површина на
објектот и опис на материјалите и архитектонските елементи;
- Графичкиот дел содржи цртеж на градежната парцела, нејзината околина,
автомобилските и пешачките сообраќајни површини, зеленилото и обработката на
партерот; основи на сите подземни и надземни катови со основа на покривот,
најмалку два карактеристични меѓусебе нормални вертикални пресеци, сите
фасадни изгледи; коти на сите димензии и растојанија битни за поставеноста на
објектот во однос на регулационата и градежната линија, границите на градежната
парцела и соседните објекти или површини за градба, конструктивни коти и вкупни
коти на објектот во цртежите со основи, висински коти на терен, заштитен тророар,
сите катови, полукатови, денивелации, горниот венец и слемето во цртежите со
пресеци, површините на сите проектирани просторно функционални целини како и
вкупната површина по катови, описи на сите простори по нивната намена и
диспозиција на опремата.