ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Ревитализација на градителското наследство

2.

Код

5.5.9

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за заштита на градителско наследство и историја на архитектурата

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

Vгод. / 9 сем.

7.

Број на ЕКТС

4

8.

Наставник

Доц. д-р Елизабета Касапова

Проф. д-р Сашо Коруновски

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Конзервација и реставрација на градителско наследство

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Запознавање со методите и постапките на интегрираната заштита и одржлив развој на градителското наследство на архитектонско и урбанистичко ниво со изработката на Проект за ревитализација на архитектонски објекти или историски целини.

11.

Содржина на програмата:

Првиот дел има за цел студентите да ги запознае со: интегрираната заштита како поим, нејзините начела и политики во административен, финансиски, социјален, образовен и самоодржлив поглед. Вториот дел се однесува на методите кои се користат во ревитализа­цијата и тоа дистинктивно за архитектонското наследство и историските јадра (урбани, рурални, културен предел и сл.) со посебен акцент на аспектите: – програмска и проектна етика - потреби и можности на објектите, термините и нивните контактни зони (функционални, физички, естетски и сл.); дозволени интервенции во зависност од режимот на заштита (доградби, надградби, интерполации и сл.); – правно-економска заснованост; самоодржливост (културен туризам, рурален туризам и сл.); – содржина на Планови и Проекти за ревитализација (на архитектонско и на урбанистичко ниво); Третиот дел се однесува на европски и глобални искуства и реализации

12.

Методи нa учење:

Аудио-визуелни предавања, посета на карактеристични објекти и историски јадра со проблематика од сверата на ревитализација, посета на конзерваторска и реставраторска институција; Синтеза на стекнатите теориски и теренски сознанија преку нивна примена низ Проект за ревитализација.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

100 часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

15+45+30+10+0 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

15 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивудуални)

45 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

30 часови

16.2.

Самостојнизадачи

10 часови

16.3.

Домашноучење

0 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0 бодови

17.2.

Графички вежби

Програмска задача

90 бодови

17.3.

Присуство на предавања

Присуство на вежби

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

Одредени поглавја од:

1. Фелден, Бернард. Вовед во конзервација на културното наследство. Каламус, Скопје 2003/4.

2. Marasović, Tomislav. Aktivnipristupgraditeljskomnasleđu. SveučilišteuSplitu. Društvo konzervatora Hrvatske, Split 1985.

3. Вученовић, Светислав. Урбана и архитектонска конзервација. том 1 Свет-Европа, Београд 2004.

4. Feilden, Bernard. Conservation of Historic Buildings. Architectural Press, Oxford 2007.

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Fister Peter. Obnova in varstvo arhitekturne dediščine. Partizanska knjiga,Ljubljana, 1979.

2. Brguljan Vladimir. Međunarodni sistem zaštite kulturnih i prirodnih dobara. RZZSK, Beograd, Zagreb, 1985.

3. Macura Vladimir. Čaršija i gradski centar. Gradina, Niš, 1982.

4. Protection et animation culturalle des monuments, sites et villeshistoriques en Europe. Commission allemande pour l’UNESCO, Bon, 1980.

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар