ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Внатрешна архитектура 2

2.

Код

5.4.9

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за архитектонско проектирање

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

V год. / 9 сем.

7.

Број на ЕКТС

4

8.

Наставник

Проф. д-р Иванка Кировска

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Внатрешна архитектура 1

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Запознавање со различните типови на функционални содржини, нивната технолошка слоевитост, сложувањето, склопувањето и на крај обликувањето (дизајнирањето) на просторот и опремата

11.

Содржина на програмата:

Типолошка анализа на внатрешни простори, конкретни специфични функционални конфигурации; јавни простори – урбани ентериери, станбени простори, хибридни простори и времени инсталации.

Внатрешната архитектура како технолошка плацента, инфраструктурни аспекти. Обликување на опремата на просторот, дизајн. Внатрешната архитектура меѓу структура и сценографија.

12.

Методи нa учење:

Предавања, истражување, вежби со индивидуални и групни консултации

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

100часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

30+30+30+0+10 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

30 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

30 часови

16.2.

Самостојнизадачи

0 часови

16.3.

Домашноучење

10 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

40 бодови

17.2.

Графички вежби

50бодови

17.3.

Присуство на предавања

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

-Velimir Neidhardt. Čovjek u prostoru, Školska knjiga, Zagreb, 1997

-Julius Panero i Martin Zelnik, Antropološke mere i enterijer, Građevinska knjiga, Beograd, 1987

-Rudolf Arnhajm. Umetnost i vizuelno opozanje, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1987

-Hausladen, G. Tichelman,K., Interiors construction Manuel, Birkhauser, Basel, and Detal, Munchen, 2010

-Joy Monice Malnar, Frank Vodvarka, The interior dimension, VNR, New Yor, 1992

-John Pile, Ahistory of interior design laurence king, London, 2000

-John Coles & Naomi House, The fundamentals of interior architecture, AVA academia, Laussanne, 2007

-Greame Brooker and Sally Stone, Basic interior architecture! Form+Structure, AVA academia, Laussanne, 2007

-Klaus-Jurgen Sembach, Gabriele Leuthauser, Peter Gossel, Twentieth-century furniture design, Tachen, Koln, 2002

-Phaidon Design Classics vol 1, 2 i 3, Phaidon Press, London, 2006

- Нилсон К., Д.А. Тејлор. Ентериери. Арс Ламина, 2011

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар