ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Урбанистичко планирање 2

2.

Код

3.8.56

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за урбанизам

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

III год. / 5 и 6 сем.

7.

Број на ЕКТС

8 (4+4)

8.

Наставник

Проф. д-р Влатко Коробар

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Урбанистичко планирање 1

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Стекнување на основни познавања за системот на урбанистичко планирање и контекстот во кој тоа се реализира. Запознавање со методите и техниките на урбанистичката анализа, програмирањето и урбанистичкото планирање. Стекнување основни познавања за видовите урбанистички планови и нивната содржина.

11.

Содржина на програмата:

Во зимскиот семестар се изучуваат системот на урбанистичкото планирање, актерите во планирањето, планирањето и јавниот интерес, развојот на методологијата на урбанистичко планирање и фазите на урбанистичко планирање. Снимање и анализа на постојната состоба на природните чинители и животната средина, населението, активностите и изградениот простор. Стратегија на развој и програмирање на потребите. Стратегија на развој на животната средина. Проекција на развојот на населението, дејностите, домувањето и инфраструктурата. Во летниот семестар детално се изучуваат фазите на урбанистичкото планирање и планирањето на различните наменски целини во градот. Планирање на отворените простори и простори осетливи од аспект на нарушување на природната средина. Планирање на регионално ориентираните активности. Планирање на локално ориентираните активности. Планирање на сообраќајната и комуналната инфраструктура. Спроведување на планот и следење на неговото остварување и промените во градската и природната средина. Во обата семестра два пати по три часа се наменети за експликација и елаборација на урбанистичките аспекти на задачата во студиото. Во зимскиот семестар студентите изработуваат осум кратки задачи поврзани со запознавање и елементарна примена на регулаторни линии и површини за градба; основни урбанистички показатели; инсолациони анализи на објекти, терени и зеленило; елементи на сообраќај: улици, паркинзи, подземно паркирање и гаражирање; елиминирање на урбанистичко-архитектонски бариери. Во летниот семестар студентите анализираат сегмент од градскиот простор со димензии до 10 ха наменет за домување, вршат репрограмирање и планирање на овој простор со две варијанти на основниот концепт на урбанистичко уредување на просторот.

12.

Методи нa учење:

Критичка експликација на основите на урбанистичкото планирање и компаративна анализа на теоретските поставки, законската рамка и професионалната пракса преку предавања и семинари и практична работа на студентите врз делови од урбанистички планови.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

200 (100+100) часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

60+60+40+0+40 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

60 (30+30) часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

60 (30+30) часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

40 (20+20) часови

16.2.

Самостојнизадачи

0 часови

16.3.

Домашноучење

40 (20+20)часови

17.

Начиннаоценување (семестрално)

17.1.

Колоквиуми

40 бодови

17.2.

Вежби и проектни задачи

50бодови

17.3.

Присуство на предавања и вежби

10бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41бод (51 бод во зимскиот семестар)

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Berke, P. R., Godschalk, D.R., Kaiser, E.J. Urban Land Use Planning, University of Illinois Press, Urbana, 2006

2. Tošković, D., Uvod u prostorno i urbanističko planiranje, Grosknjiga, Beograd, 1995

3. Hough, M., Cities and Natural Process, Routledge, London, 2004

4. Нојферт, Е., Архитектонско проектирање, Арс Ламина, Скопје, 2009

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар