ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектонска физика

2.

Код

3.6.5

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за високоградба

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

III год./ 5 сем.

7.

Број на ЕКТС

3

8.

Наставник

Доц. д-р Страхиња Трпевски

9.

Предусловзазапишување на

предметот

нема

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Приоритетните цели се лоцираат во осознавањето на теоретските основи и практичните методи за формирање на архитектурата под дејство на светлината, бојата, топлината, движењето на воздухот и звукот. Во тој контекст запознавањето и користењето на стандардите, како и практичните, релевантни физички методи и техники ќе им овозможат на студентите добивање на нумерички вредности за процена на оптималните карактеристики на проектите и објектите по неколку основни критериуми: комфорт, сигурност и долговечност, енергетска и економска ефикасност. Добиените знаења за принципите и методите за анализа на одредени архитектонски проблеми посочени во тематските подрачја на предметот ќе им овозможат на студентите истите успешно да ги имплементираат во процесот на проектирањето и изведбата на објекти.

11.

Содржина на програмата:

Предметната програма ја третира проблематиката во која се вклучени следните програмски целини:

Пренос на топлина. Топлинска изолација. Топлински мостови. Топлинско-изолациони материјали. Дифузија на водената пареа низ градежните елементи. Топлинска стабилност на надворешните градежни елементи. Енергетска ефикасност. Пожари и противпожарна заштита.

Звучни бранови во затворен простор. Акустичен квалитет на простории. Апсорбциони материјали и елементи. Моделирање акустика на сали. Пренос на воздушен и ударен звук низ градежните елементи. Метода за оцена на звучната изолациона моќ на градежните елементи.Енвиронментална бучава.

Природно и вештачко осветлување на простории. Интегрирање на осветлувањето.Осветлување кај објектите и градовите.

12.

Методи нa учење:

Методите за совладување на наставната материја произлегуваат од системската анализа на проблемот и неговото структурирање во математичко-физички логични обрасци, како и други креативни и развојни методи кои ја третираат проблемската состојба во постигнување на комфорт, економичност и квалитет кај објектите, како што се: метод на анализа: компарација, генерализација, хронологија, метод на синтеза проверен преку учење во реален контекст - на терен.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

75 часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

30+15+0+30+0 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

15 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

0 часови

16.2.

Самостојнизадачи

30 часови

16.3.

Домашноучење

0 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0бодови

17.2.

Графички вежби

Програмска задача

80бодови

17.3.

Присуство на предавања

Присуство на вежби

20бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Теофиловска Бојаџиева Тамара,Архитектонска физика, скрипта, Скопје.2005, 2009

2. Стандарди и регулативи:

МКС ЕН ИСО 13789:2006,13788:2006,13370:2006,10456:2006 и др.

3. Михајловиќ-Ристивојевиќ М.Особине и перформансе материјала у архитектури, Београд, 1995.

4. Матиќ М.,Енергија и архитектура, Загреб,1988.

5. Butera F. M. Architettura e Ambiente – manuale per il controllo della qualita termica, luminosa e acustica degli edifici, Etaslibri, Milano, 1995

6. Leo Beranek, Concert Halls and Opera houses: Music Acoustics and Architecture, ger, 2003

7. Rindel J. H., The use of Computer Modeling in Room Acoustic, 2000

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар