ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектонско проектирање 3

2.

Код

3.3.56

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за архитектонско проектирање

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

III год. / 5 и 6 сем.

7.

Број на ЕКТС

4 (2+2)

8.

Наставник

Проф. д-р Минас Бакалчев, Доц. д-р Саша Тасиќ

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Архитектонско проектирање 2

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Изучување на основните принципи на планирање и проектирање на објекти за индивидуално домување.

Знаење и разбирање на основните типови на објекти за индивидуално домување, просторни и програмски карактеристики, нивните историски и современи контексти и развој на способност за нивно планирање, програмирање и проектирање.

11.

Содржина на програмата:

1. Домување; пои­ми, дефи­ни­ција; типологија, ме­то­­до­логи­јата на про­екти­рање.

2. Повеќесемејна станбе­на згра­­да: прин­ципи на проек­ти­ра­ње; струк­тура, содржина, форма; ти­по­­ло­гија на прис­тапи/кому­ни­ка­циски сис­те­ми; композиција на план, пос­то­јани и променливи еле­мен­ти. Станот како прос­тор­но / прог­рам­ска еди­ни­ца: типологија, струк­ту­ра,органи­зација, флек­сибилност, големина.

2.1 Архитектонска типологија: станбени блокови (згради со коридорски комуникациски системи / згради со мултиплицирани комуникациски јад­ра) и станбени кули; особености на типот, композиција на план / структурни елементи / организација / обликување.

2.2 Преглед на прототи­по­ви на модер­но­то дому­ва­ње и рецентни проекти.

3. Домување во семејни куќи: еволуција на станбеното живеалиште (историски, соци­јал­ни,културни, мор­фо­лошки, типолошки аспекти); од вилата во модер­но­то до­ба до новата едноставност на едносемејната куќа; модели на град­ски куќи: кла­си­чен концепт – Паладио, просторен план – Лос, сло­бо­ден план – Ле Кор­бизје; куќи во природа; принципи на проектирање; пос­тап­ки на обли­ку­вање. Преглед на прототипови и рецентни проекти.

4. Домување во ниска густа станбена структура: молекуларна / лине­ар­на / двор­на; пла­ни­рање на кластер енвирон­мен­ти;

4.1 Повеќесемејна ниска станбена структура: типологија; аспекти на гру­пи­­­­рање, урбани обрасци, пристапи; концепти на стан, меѓусебни релации;

4.2 Повеќесемејна станбена структура со комбинирани пристапи: дивер­зи­тет на типови на станови; слобода во обликувањето / нов станбен пеј­заж. Преглед на рецентни проекти на нис­ката густа изград­ба.

12.

Методи нa учење:

Предавања, анализи, компарации, истражувања, индивидуални и групни консултации.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

100 (50+50) часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

60+0+20+0+20 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

60 (30+30) часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

0часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

20 (10+10) часови

16.2.

Самостојнизадачи

0часови

16.3.

Домашноучење

20 (10+10) часови

17.

Начиннаоценување (семестрално)

17.1.

Колоквиуми

40 бодови

17.2.

Графички вежби

Програмска задача

50 бодови

17.3.

Присуство на предавања

Присуство на вежби

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41бод (51 бод во зимскиот семестар)

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Macsai J,Housing, John Wiley & Sons, New York, 1976

2. Gausa M. Housing, New alternatives, New Sistems Birkhauser,Barcelona, 1997

3. Salazar J., Gausa M. Single family housing, The private domain,Birkhauser,Barcelona, 1997

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Shervood R. “Modern housing prototypes”, HUP, Cambridge & London, 1978

2. Ранковиќ Ј. „Станбени кули“, Универзитет „Кирил и Методиј“, Скопје, 1975

3. Raumplan versus Plan Libre: Adolf Loos and le Corbusier, 1919-1930, Spacial edition, Delft, University Press, 1991

4. Norberg-Schulc C., “Stanovanje – staniste, urbani prostor, kuća”, GK, Beograd, 1991

5. Alexander C., Chermaeff S. “Community and privacy” Inc. Carden City, New York, 1965

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар