ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектонско студио5-2

2.

Код

3.1.5 -2

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за архитектонско проектирање

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

III год./ 5 сем.

7.

Број на ЕКТС

8

8.

Наставник

Проф. д-р Анета Христова-Поповска

Доц. д-р Михајло Зиноски

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Архитектонско студио 4

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Студентите се обучуваат за практична проектантска примена на теоретските знаења за специфичните проектантски аспекти од областите на административните (канцелариски) згради и зградите за образование, за различни програмски сценарија во конкретен физички контекст.

11.

Содржина на програмата:

Наставата се состои од практичен – проектанстки дел и инструкции во врска со проектантската стратегија и методите применливи за конкретната проблемска ситуација. Во текот на петтиот семестар секој студент индивидуално изготвува идеен архитектонски проект, во кој основната проектна програма е од областа на администрацијата или образованието, со можност за комбинирање на програми кои според обемот и комплексноста соодветствуваат на претходно стекнатите знаења и вештини. Проектот се изготвува во консултации со стручњаци за комплементарните области кои ги синтетизираат клучните аспекти во програмирањето, планирањето и обликувањето на зградите.

12.

Методи нa учење:

Методи на системска анализа, апстракција и декомпозиција на проектниотпроблем и негово структурирање во математичко-логички формални обрасци -дијаграми, методи на формализација на социјалните и просторни конфигурации во различни типолошки и морфолошки шеми и други креативни, развојни методи кои ја третираат проблемската ситуација на урбан и архитектонски размер.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

200часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

15+75+45+45+20 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

15 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

75 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

45 часови

16.2.

Самостојнизадачи

45 часови

16.3.

Домашноучење

20 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0 бодови

17.2.

Графички вежби 90бодови

Програмска задача

90 бодови

17.3.

Присуство на предавања

Присуство на вежби 10 бодови

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Neuman, J. David. Building Type Basics for College and University Facilities. John Wiley & Sons Inc., 2003.

2. Kohn, A. Eugen, Paul Katz. Building Type Basics for Office Buildings. John Wiley & Sons Inc., 2002.

3. Perkins, Bradford. Building Type Basics for Elementary and Secondary Schools. John Wiley & Sons Inc., 2001.

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

  1. Ford, Alan. Designing the Sustainable School. Images Publishing, 2007
  2. Watch, Daniel. Research Laboratories. John Wiley & Sons Inc., 2003.
  3. Hascher, Reiner, Simone Jeska, Birgit Klauck. Office Buildings – a Design Manual. Birhäuser, 2002.
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар