ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектонско студио5-1

2.

Код

3.1.5 -1

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за архитектонско проектирање

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

III год./ 5 сем.

7.

Број на ЕКТС

8

8.

Наставник

Проф. д-р Минас Бакалчев

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Архитектонско студио 4

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Разбирање на современите процеси во домувањето и нивните просторни консеквенци.

Знаење и разбирање на принципи на архитектонско планирање и проектирање на комплексни програмски - просторни конфигурации на примерот на објекти за индивидуално домување -повеќесемејни станбени згради.

Развој на вештина на архитектонско проектирање во конкретни специфични ситуации.

Развој на способност за планирање, програмирање и проектирање на повеќесемејни станбени згради.

11.

Содржина на програмата:

Архитектонски проект од област на индивидуалното домување - повеќесемејна станбена зграда во специфична корелација со контекстот.

Во процесот на проектирање се воведуват категорија на контекст, програм, простор, функција, форма, структура, инфраструктура, конструкција.

Проектниот процес се состои од три клучни фази:

1. Формулирање на предконцепт

2. Тестирање на предконцепт: трансформирање / отфрлање

3. Дефинирање на концепт

12.

Методи нa учење:

објаснувања, опсервации, анализа, презентација и упату­ва­ње на референтни реализации и проекти, практична работа во сту­дио, самостојна / тимска работа на студентите, гостувања.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

200часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

15+75+100+0+10 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

15 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

75 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

100часови

16.2.

Самостојнизадачи

0 часови

16.3.

Домашноучење

10 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0 бодови

17.2.

Графички вежби 90бодови

Програмска задача

90 бодови

17.3.

Присуство на предавања

Присуство на вежби 10 бодови

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

- Gausa M. Housing, New alternatives, New Sistems Birkhauser,Barcelona, 1997

- Floor Plan Manuel – Housing, Birkhauser, Publishers for Architecture, Basel, Switzerland, 2004

- DBook Density Data, Diagrams Dwelings, Density Series, a+t, Aurora Fewandez Per, Javier Mozas, Javier Arpa, Vitoria Gasteiz, Spain

- New Housing concepts, Special edition for: Ginko Press GmbH, Hamburg, Germany, Ginko Press inc, Corte Madera, USA, 2000

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

- Shervood R. “Modern housing prototypes”, HUP, Cambridge & London, 1978

- Ранковиќ Ј. „Станбени кули“, Универзитет „Кирил и Методиј“, Скопје, 1975

- French, H., New Urban Housing, Yale University Press, New Haven, USA, 2006

- New Housing concepts, Special edition for: Ginko Press GmbH, Hamburg, Germany, Ginko Press inc, Corte Madera, USA, 2000

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар