ukimarha2
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook mail

iknow

menu

menuB

VIAS5  teams

Предметнапрограма од интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Фотографија

2.

Код

2.13.3

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

II / 3

7.

Број на ЕКТС

1

8.

Наставник

Доц. Горан Трпчевски

9.

Предусловзазапишување на

предметот

нема

10.

Цели напредметнатапрограма(компетенции):

Предметот има за цел преку предавања и практична работа да ги запoзнае студентите со фотографскиот медиум и да ги оспособи самостојно да ја користат фотографската камера / фотографијата при реализација на нивните задачи.

11.

Содржина на програмата:

Почнувајќи од самата идеја за зачувување на стварноста, преку камерата опскура и откривањето на фотографијата до појавата на дигиталната фотографија и проширувањето на фотографскиот медиум, студентите ќe ги согледаат различните аспекти на третирање на фотографијата. Предавања: 2 часа Историски развој на фотографијата. Хронолошки преглед на креативни начини на користење на фотографијата. Сличности и раэлики пoмеѓу класичната и дигиталната фотографија. Предности на дигиталната фотографија. Заблуди при снимање со дигитална камера. Фото камера. Камера опскура. Составни делови на камерата и принцип на работа. Видови камери и историски раэвој на камерата. Дигитални фото камери. Составни делови на дигиталната камера. Професионални дигитални камери Сензор, начин на соэдавање на дигитална слика. CCDvs. CMOS Создавање на дигитален негатив Мемориски картички Предавања: 2 часа Објектив. Составни делови на објективот. Фокусна должина и светлосна јачина на објективот. Поделба, карактеристики и креативна употреба на објективите. Експозиција. Елементи на експозиција. Подекспозиција, надекспозиција. Креативна употреба на експозиција (однос бленда / брзина) Аудиториумски вежби: 2 часа Предавања: 2 часа Светло. Видови светло. Светло и сенка. Светлото како елемент во фотографијата. Мерење на јачина на светло. Светломери. Контраст на сцена. Боја. Температура на боја (K) Баланс на бело (Whitebalance) Предавања: 2 часа Композиција. Фотографско гледање и кадрирање. Елементи на композиција. Тродимензионалност на фотографската слика. Снимање архитектура. Градски пејсаж. Техники на снимање. Човек во простор. Аудиториумски вежби: 2 часа Предавања: 2 часа Внесување на фотографии во компјутер Работа со RAW формат. Формати на эапис: RAW, TIFF, JPEG. Резолуција и компресија. Корекција на фотографии Phototshop, RGB, CMYK, Grayscale, Duotone Аудиториумски вежби: 2 часа Анализа и обработка на фотографии Индивидуални вежби: 4 часа Анализа и обработка на фотографии Индивидуални вежби: 4 часа Анализа и обработка на фотографии Индивидуални вежби: 4 часа Анализа и обработка на фотографии

12.

Методи нa учење:

Преку визуелни презентации и практична работа фотографијата се согледува како концепт, поставена помеѓу техниката и уметноста.

13.

Вкупенрасположив фонд на часови

   25часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

5+15+0+5+0 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

5 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

15 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

0 часови

16.2.

Самостојнизадачи

5 часови

16.3.

Домашноучење

0 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0 бодови

17.2.

Графички вежби 50

50 бодови

17.3.

Присуство на предавања 20 бодови

Присуство на вежби 30 бодови

50 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

 од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

 од61до70 бодови

7 (седум)(D)

 од71до80 бодови

8 (осум) (C)

 од81 до90 бодови

9(девет) (B)

 од91до100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41  бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

Katrin Eismann, Sean Duggan, Tim Grey Real World Digital Photography, Peachpit Press, Berkeley, 2004 (Katrin Eismann, Sean Duggan, Tim Grey; Čarobni svet digitalne fotografije, превод во иэдание на Kompjuter biblioteka, Čačak, 2005) Dragoljub Kažić, Elementarna tehnika fotografije, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1987 Milan Fizi, Fotografija, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1977 Michel Frizot, The New History of Photography, Könemann, Köln, 1998.

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар