ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Историја на архитектура и уметност 2

2.

Код

2.9.4

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за заштита на градителското наследство и историја на архитектурата

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

II год. / 4 сем.

7.

Број на ЕКТС

2

8.

Наставник

Доц. д-р Елизабета Касапова

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Историја на архитектура и уметност 1

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Оспособување на студентите за:

- активно знаење, аналити­чен и конструктивен пристап и однос кон градителското (архитектон­ско, урбанистичко) и уметничкото наследство;

- постепено препознавање, одбирање и евалуација на фактите за трајните и менливи категории и значења на архитектонските концепти во синхрониска и дијахрониска насока;

- прифаќање на пораките од историското наследство како значаен фактор во градењето на личниот градителски јазик и култура.

11.

Содржина на програмата:

Предметот Историја на архитектура и уметност 2 ги изучува историско-теориските поставки на архитектурата, урбанизмот и уметноста на средниот век (од појавата на христијанската религија до појавата на европската ренесанса), низ следните аспекти: - Влијанието на климатско-географскиот, општествениот и религиозниот контекст врз формирањето на специфични архитектонски, урбани и уметнички концепти; - Настанок, развој, континуитет и трансформации на урбаните концепти и посебните архитектонски типологии; - Елементи на архитектонска композиција и начини на компонирање; - Обликување на архитектурата во зависност од материјалните и технолошките можности; - Уметноста на средниот век (скулптура, рељеф, ѕидно сликарство и др.) во релација со архитектонскиот простор.

Наставата по предметот се изведува низ следните наставни единици: 1. Старохристијанска архитектура и уметност; 2. Ранохристијанска архитектура и уметност; 3. Архитектурата на христијанскиот исток: Сирија, Месо­потамија, Мала Азија; 4. Византиска архитектура и уметност; 5. Руска архитектура и уметност; 6. Исламска архитектура и уметност; 7. Предроманска и романска архитектура и уметност; 8. Готска архитектура и уметност.

12.

Методи нa учење:

- методи на анализа: компарација, емпирија, генерализација, апстрак­­ција, хронологија....

ите пробиви на новите кон- методи на синтеза;

- метод на учење во реален контекст.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

50часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

30+0+0+5+15 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

0 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

0 часови

16.2.

Самостојнизадачи

5 часови

16.3.

Домашноучење

15часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми 2 (40+40бодови)

80 бодови

17.2.

Семинарска работа

10 бодови

17.3.

Присуство на предавања и активност

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Бошковиќ, Ѓурѓе. Архитектуратанасредниотвек. 2013 (превод намакедонски, за интернаупотребана АрхитектонскиотфакултетСкопје).

2. Стенклиф, Дејвид. Лајоновиот прирачник за црковна архитектура, Арс Ламина, Скопје, 2010.

3. Műller,W., Gunther, V. Atlas arhitekture 1 i 2. Građevinska knjiga, Bеоgrad, 2005.

4. Костоф, Спиро. Историја на архитектурата. Арс Ламина, Скопје, 2012

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Бошковић, Ђурђе. Архитектурасредњегвека.Научна книга, Београд, 1962.

2. Кораќ В., Шупут М. Између Византије и запада. Народна књига, Београд, 1998.

3. Janson, H. W. Istorija umetnosti. Jugoslavija, Beograd, 1965.

4.Kako prepoznati umetnost (Romanika, Gotika, Islam), Vuk Karadžić, Beograd, 1980.

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар