ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Ликовно изразување

2.

Код

1.7.12

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за заштита на градителско наследство и

историја на архитектура

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

I год./ 1 и 2сем.

7.

Број на ЕКТС

2 (1+1)

8.

Наставник

Проф. м-р Елизабета Аврамовска

Вон. проф. м-р Наташа Милованчев

9.

Предусловзазапишување на

предметот

нема

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Концепцијата на програмата на предметот Ликовно изразување е развивање на перцепцијата и визуелизацијата на просторот како неопходен феномен во проце­сот на креирање на простор, просторни соодноси и волумени кај идните архитек­ти. ИДЕЈАТА, ЦРТЕЖОТ И СКИЦАТА се основни елементи на израз во разбирањето и создавањето Архитектура. Покрај бавењето со артикулација на личниот израз на студентот, предметот цели да ја поттикне и развие способноста за концептуално размислување и артикулирање на идејата. За да може да се роди идеја за одреден простор, да се замисли простор воопшто, потребно е да се потикнува и развива визуелниот начин на размислување со што се создадат услови за непречено изразување на интелектот, имагинацијата и фантазијата. Затоа, основната цел на предметот, преку совладување на различните техники на цртање и компонирање, е оспособување на студентите да се изразуваат преку лик, облик и форма, т.е. графички да се артикулираат, или едноставно да ја учат вештината на цртањето и компонирањето.

11.

Содржина на програмата:

ПРВ СЕМЕСТАР: Вовед - Значење на предметот Ликовно изразување; Начин на гледање ­опсервација на моделот, Оптички илузии; За композицијата; Пропорција, Златен пресек; Визуелна перспектива -дистанца и простор; Цртачки техники и ликовни елементи: линија, површина и волумен, контраст-светло-сенка; Скица како основен елемент на изразување Поедноставување на форма, Од фигуративна до апстрактна композиција; интервал и ритам; трансформација на тродимензионален простор во дводимензионален; Архитектоника на простор, екстериер, ентериер; Кубизам (аналитички и синтетички период) -копија по зададена репродукција / транскрипција; Апстрахирање на волумен и форми; цртачка техика туш и лавиран туш; ВТОР СЕМЕСТАР: Пропорција и конструкција на глава и фигура; Портрет и фигура по гипсен модел; Портрет и фигура по жив модел – демонстрација; Графика и графички техники – линорез и печатење на графики; Графички дизајн; Трансформација на сопствен цртеж во скица за линорез; печатење на графиките од сопствено клише во линорез; Студија на урбан простор – ведута, екстериер и ентериер; сликарска техника – пастел и колаж.

12.

Методи нa учење:

Наставата се одвива преку аудиовизуелни предавања и вежби. Вежбите се предвидени за изработка на графички прилози и практична примена на проблематиката дискутирана на предавањата. Се предвидуваат и гостувања на ликовни уметници, дизајнери, дипломирани архитекти, писатели и музичари, воопшто афирмирани автори од областа на уметноста, во зависност од полето на интерес.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

50(25+25) часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

15+15+10+10+0 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

15(7+8) часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

15(8+7) часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

10(5+5) часови

16.2.

Самостојнизадачи

10(5+5) часови

16.3.

Домашноучење

0 часови

17.

Начиннаоценување (семестрално)

17.1.

Колоквиуми 2 (30+30бодови)

60 бодови

17.2.

Графички вежби 30

30 бодови

17.3.

Присуство на предавања 5 бодови

Присуство на вежби 5 бодови

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41бод (51 бод во зимскиот семестар)

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

Рудолф Арнхајм, Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности у Београду, 1987;

Василиј Кандински, За духовното во уметноста, Култура, Скопје, 1995;

Пол Кле, Записи о уметности, едиција Езотериа, Београд, 1998;

Берн Хогарт (BurneHogart), Динамична анатомија или Анатомија за уметници (Факултетска библиотека);

Монографии на разни уметници: Леонардо, Микеланџело, Дирер, Рембрандт, Ван Гог, Сезан, Пикасо, Брак, Матис, Мондриан, Кле, Швитерс и др. (Факултетска библиотека)

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

Се препорачуваат следните интернет страни:

- Hegel’s Lectures on Aesthetics, http://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ae/index.htm

-Artlex Art Dictionary, http://artlex.com/

- Museum of Harmony and Golden Section, http://www.goldenmuseum.com/

- Golden Number, http://goldennumber.net/

- Olga’s Gallery – Artist index, http://www.abcgallery.com/alfaindM.html

-Ingenta Connect -The home of scholarly research, http://www.ingentaconnect.com/

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар