ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектонско проектирање 5

2.

Код

4.3.78

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за архитектонско проектирање

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

IV год./ 7 и 8сем.

7.

Број на EКТС

3 (2+1)

8.

Наставник

Доц. д-р Александар Радевски

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Архитектонско проектирање 4

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Цел на предметот во седмиот семестар е запознавање со проблемите поврзани со проектирањето на објекти за индустриско производство. Проекти­рањето на овие објекти ги опфаќа проблемите на просторна компо­зиција како резултат на процесите на производство и вклопувањето на разни машинско-технолошки уреди и процеси, во општата архитектонско-конструктивна композиција. Предметот ги опфаќа и проблемите на оформување на урбанистичката целина на комплексите, концентрацијата на сообраќајот, вработените и транспортот на големи количини на материјали кои се иманентни при обликување на ваквите објекти со примена на сложени конструктивни системи. Во осмиот семестар студентите се запознаваат со проблематиката на организирање, функционирање и принципи при проектирањето и изградба на објектите и архитектонско-урбанистичките целини од областа на стопанските-аграрни згради и комплекси. Посебно внимание се обрнува и на проучување на карактеристичните типологии на архитектонско-урбанистичките целини во зависност од намената, програмските потреби и организација.

11.

Содржинанапрограмата:

 • Осврт за индустрискиот развој во проектирањето и изградбата на индустриски објекти со посочување на позначајни автори на новите идеи.
 • Критериуми, екстерни и интерни за избор на локација на индустриските објекти и комплекси. Општи критериуми за поделба на индустријата. Индустриски зони, индустриски комплекси и интерно зонирање на комплексите.
 • Просторни системи на изградба на индустриски комплекси, инсталации, технолошки процеси и принципи на организација на производството. Аналитички и синтетички системи на индустриско производство. Континуиран и дисконтинуиран ток на производство.
 • Организација на сообраќај во индустриски комплекси и производни хали. Надворешен и внатрешен транспорт.
 • Анализа на композициски услови: технолошки процес, работни места [видови], димензионирање на работилнички простори [хали].
 • Ентериер во индустриските згради. Микроклиматски карактеристики за работно место. Внесување на дневна светлина и примена на боја од аспект на сигурност и комфор на работна средина.
 • Опрема и изведба на производните хали. Просторно конструктивни системи и видови на хали. Критериуми за избор на соодветен материјал за конструкција на хали. Конструктивно архитектонски карактеристики и структури од армиран бетон, челик и од дрво.
 • Складишни објекти, видови на складови. Видови на средства за хоризонтален, вертикален и комбиниран транспорт. Припрема на материјали за транспорт, палетизација и контејнеризација.
 • Пратечки простори во индустриските комплекси. Влезни објекти, портирници, ресторани и кујни, амбуланти, гардероби, санитарни јазли. Административни згради и лаборатории. Гаражи и противпожарни простори, ремонтни работилници. Енергетски објекти.
 • Стопанскиот двор како основна производна единица, нејзина организација, поделба на работни зони. Содржина, големина и типологија.
 • Системи на градење на комплексот, услови за избор на локација и зонирање на комплексите.
 • Објекти за складирање во стопанските дворови, начин на чување на производите. Функционално, архитектонско и конструктивно обликување на складовите.
 • Типологија на складови:
 • Објекти за преработка на производи од стопанството
 • Стајски објекти, поделба, начин на градење и опрема во стаите.
 • Ветеринарни објекти и комплекси.

   Складови за зрнеста храна [житарици].

   Ќелиски складови [силоси], нивно архитектонско обликување

   Складови за коренести растенија, овошје и зеленчук

   Принципи на вентилирање на складовите

   Термичка изолација на надземните складови

   Ладилници [организација, видови и нивно архитектонско обликување]

    Складови за силажирана храна

   Складови за кабаста [волуменозна] храна [сено и слама]

     Објекти за обработка и преработка на млеко и млечни производи - млекари

     Винарски визби – нови типологии: винарски фарми, микро винарии и урбани винарии

     Пекари

     Проектна програма за изградба на стаите и комплексите.

     Микроклиматски услови во стајските објекти, вентилација и загревање.

     Запознавање со карактеристиките и принципите при проектирање на стајските објекти.

     Стајски објекти за коњи, крави, свињи, живина, кози и овци.

12.

Методи нa учење:

Интерактивна настава, семинарски трудови и графички вежби

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

75 (50+25) часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

45+15+5+0+10 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

45 (30+15) часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

15 (10+5)часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

5 (5+0) часови

16.2.

Самостојнизадачи

0 часови

16.3.

Домашноучење

10(5+5) часови

17.

Начиннаоценување (семестрално)

17.1.

Колоквиуми

20 бодови

17.2.

Графички вежби

60 бодови

17.3.

Присуство на предавања

20 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод (51 бодво зимскиот семестар)

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 1. Jürgen Adam, Katharina Hausmann, Fran Jüttner, Industrial Buildings, A design manual, Birkhäuser, Berlin, 2004
 2. Henn Walter,Industriebau-entwurfs-und konstruktionasatlas, Werlag Georg. D.W. Gallwey, Munchen, 1961
 3. Henn Walter, Internationale beispile, Werlag Georg, D.W. Callwey, Munchen, 1962
 4. Vojislav Damjanović. Industrijski kompleksi i zgradi, GK, 1980
 5. Farshid Moussavi, The Function Of Form, Actar,Harvard University Graduate School Of Design, 2009
 6. Franzke (Hrsg.) Industriebau Bosch, Birkhauser, Berlin 2001

22.2.

Дополнителналитература (3 наслови)

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар