arh    UKIM-znak10

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook mail

iknow

menu

menuB

   70GAFS


Предметна програма од интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектонско студио 7-1

2.

Код

4.1.7 -1

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за архитектонско проектирање

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

IV год./ 7 сем.

7.

Број на EКТС

9

8.

Наставник

Проф. д-р Минас Бакалчев

Доц. д-р Саша Тасиќ

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Архитектонско студио 6

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Изучување и применување на принципи на архитектонско планирање и проектирање на комплексни програмски - просторни конфигурации на примерот на објекти за колективно домување - хотели.

Развој на вештина на архитектонско проектирање во комплексни програмски и контекстуални ситуации.

Развој на способност за планирање, програмирање и проектирање на хотели.

Разбирање на современите процеси во туризмот и нивните просторни консеквенци.

11.

Содржина на програмата:

Архитектонски проект од област на колективно домување - хотел во специфична програмска, просторна, социјална корелација со контекстот.

Во процесот на проектирање се воведуват категорија на контекст, програм, простор, функција, форма, структура, инфраструктура, конструкција.

Проектниот процес се состои од три клучни фази:

1. Формулирање на предконцепт

2. Тестирање на предконцепт: трансформирање / отфрлање

3. Дефинирање на концепт

12.

Методи нa учење:

Проектни задачи, истражување преку проект, избрани предавања, семинари, презентации, дискусии, завршна одбрана, изложба

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

225часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

15+105+105+0+0 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

15часови

15.2.

вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

105 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

105 часови

16.2.

Самостојнизадачи

0 часови

16.3.

Домашноучење

0часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0 бодови

17.2.

Графички вежби

90 бодови

17.3.

Присуство на вежби

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Rutes, Walter A., Richard H. Penner, Lawrence Adams, Hotel Design, Planning and Development, Elsevier, Architectural Press, 2001

  1. читанка) соизводиодлитературакојасеменувавозависностодтематскатарамканапроектот

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

(литературата сенадоградуваво зависностодтемат. рамка на проектот)