ukimarha2
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook mail

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Принципи на статиката

2.

Код

1.5.1

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за високоградба

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

I год./ 1 сем.

7.

Број на ЕКТС

3

8.

Наставник

Доц. д-р Ана Тромбева-Гаврилоска

9.

Предусловзазапишување на

предметот

нема

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Запознавање со основни поими на принципите на статиката како орудие за разбирање на елементарните конструктивни системи. Основно аналитичко и практично запознавање со начелата и физичките концепти на статиката.

11.

Содржина на програмата:

Предметната програма е конципирана во два сегмента. Првиот сегмент го опфаќа теоретскиот дел од наставата, а вториот го опфаќа практичниот дел од наставата. Теоретска настава: Вовед. Принципи на статиката. Влијанија на носивите конструкции. Сили, момент на сила, спрег. Систем на сили во рамнина. Рамнотежа. Статика на круто тело во рамнина, лежишта, геометриска непроменливост. Анализа на одбрани статички определени носачи. Врска помеѓу оптоварувањата, напречните сили и моментите на свиткување, реакции во лежишта и пресечни сили. Решеткести носачи. Греда. Конзола. Греда со препусти. Рамка. Сложени носачи. Герберов носач. Лак на три зглоба. Рамка на три зглоба. Практична настава: Сложување и рамнотежа на систем од сили со различни правци и насоки кој дејствува на една материјална точка. Рамни решеткести носачи. Проста греда. Конзола. Греда со еден препуст. Греда со два препуста. Рамка. Герберова греда.

12.

Методи нa учење:

Теоретската настава се изведува преку предавања на предметната материја. Практичната настава се изведува, во групи, преку изработка на куси тематски вежби, со претходни потребни објаснувања.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

75часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

20+10+0+25+20 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

20 часови

15.2.

вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

10 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

0часови

16.2.

Самостојнизадачи

25 часови

16.3.

Домашноучење

20 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми 2 (20+30бодови)

50 бодови

17.2.

Графички вежби 45

45 бодови

17.3.

Присуство на предавања 5 бодови

5 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Киријас, Т., Техничка механика-статика, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, Скопје, 1981

2. Тромбева-Гаврилоска, А., Статика, авторизирани предавања, 2011

3. Атанасова-Коцева, Л., Симовски, В., Аврамов, А., Збирка решени задачи од техничка механика-статика, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, Скопје, 1989

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1.Beer, F., Johnston, E., R., Vectormechanicsfor engineers: Statics, The McGraw-Hill Companies, 1996

2.Hibbeler, R., C., Statics and mechanics of materials, Pearson Prentice Hall, 2004

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар