ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Теорија на архитектурата

2.

Код

4.8.7

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за проектирање

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

IVгод. / 7 сем.

7.

Број на ЕКТС

2

8.

Наставник

Проф. д-р Анета Христова-Поповска

9.

Предусловзазапишување на

предметот

нема

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

• Студентите да се запознаат со рангот на идеи и теми кои се фундаментални за постмодерните архитектонски дискурси во архитектонската теорија по 1968 година • Да се развијат логичките способности и одговорниот став во начините на размислување и комуницирање за архитектурата • Да се промовира отворен, слободен, разборит и љубопитен став кон спротивтставените архитектонски и урбанистички идеологии во актуелната теорија и пракса • Да се дефинира статусот, карактерот и системската намера на архитектонската теорија наспрема праксата во реалниот контекст на современата архитектонска продукција.

11.

Содржина на програмата:

1. Предмет и начини на иследување: дефиниција на поимите теорија и архитектонска теорија; процес на теоретизација: архитектонските теории како системи од концепти и како нормативно-аналитички комплекси; архитектурата како теоретска конкретизација, наука и уметност, видови архитектински теории, релации на архитектонската теорија со други дисциплини 2. Современи архитектонски теории: парадигми и традиции -Модернизам versus постмодернизам: европски и англо­американски традиции -Доминантни теми и метафори на постмодерната архитектура и урбанизам: структурална лингвистика и феноменологија -текст и колаж 3. Опозициски дискурси и приоди: -истражувања на иманентните формални операции и поими -идеолошка, семиотичка анализа на современата пракса -институционални и типолошки студии -материјалистичка историографија. Изборот на референтни текстови/автори е променлив во зависност од акцентот кој се дава на расправата во тековниот семестар.

12.

Методи нa учење:

Рационалистички и емпириски методи на филозофијата и науките со кои се преклопува подрачјето на архитектонската теорија (културна антропологија, психологија, урбана социологија, структурална лингвистика, етика, естетика …)

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

50часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

15+15+10+10+0 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

15 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

15 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

10 часови

16.2.

Самостојнизадачи

10 часови

16.3.

Домашноучење

0 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми 2 (30+30бодови)

60 бодови

17.2.

Графички вежби 20

Програмска задача 10

30 бодови

17.3.

Присуство на предавања 5 бодови

Присуство на вежби 5 бодови

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Hays, K. Michael. Architecture Theory Since 1968.The MIT Press, 1998

2. Oppositions Reader, Princeton Architectural Press, NY, 1998

3. Juncks, Charles, ed. Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture. Academy Editions, GB, 1997

4. Nesbitt, Kate. Theorizing a New Agenda for Architecture, An Antology of Architectural Theory 1965-1995. Princeton Architectural Press, 1996

5. Leach, Neil. Rethinking Architecture. Routledge, NY, 1996

6. Umberto, Eko. Kultura, informacija, komunikacija. Nolit, Beograd, 1973

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1. Alexander, Christopher. The Timeless Way of Building. Oxford University Press, 1979

2. Jencks, Charles. The Architecture of the Jumping Universe. Academy Editions, 1995

3. Eisenman, Peter. Diagrams, Diaries. Thames&Hudson, Ltd, 2001

4. OMA, Rem Koolhaas and Bruce Mau. S, M, L, XL. 010 Publishers,1995

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар