ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметна програма од интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Архитектонска работилница

2.

Код

5.2.9

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

5.

Степен

Втор циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

V год. / 9 сем.

7.

Број на ЕКТС

2

8.

Наставник

Наставникот се одредува според темата на архитектонската работилница

9.

Предусловзазапишување на

предметот

нема

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Продлабочување на знаењата за иновативните проектантски аспекти

11.

Содржина на програмата:

Работа на конкретен проблем одбран во соработка со локалната самоуправа при што графички се оформува почетната идејна фаза од проектниот процес

12.

Методи нa учење:

Опсервација, анализа и практична работа на одбрани програмски аспекти на зададениот проблем

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

50 часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

0+0+50+0+0 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

0 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

0 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

50 часови

16.2.

Самостојнизадачи

0 часови

16.3.

Домашноучење

0часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0 бодови

17.2.

Програмска задача

90 бодови

17.3.

Присуство на работилницата

10 бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

51 бод / нема завршен испит

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

Соодветно на задачата се користи литература препорачана од теоретските дисциплини по архитектонско проектирање

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар