ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Практика 2

2.

Код

3.16.6

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за високоградба

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

III год./ после 6 сем.

7.

Број на ЕКТС

2

8.

Наставник

Доц. д-р Страхиња Трпевски

9.

Предусловзазапишување на

предметот

Согласно правилата за студирање и студиската програма

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Целта на практиката 2 е, студентите по завршениот шести семестар да поминат десет (10) работни дена во регистрирана градежна фирма и да се запознаат со законските одредби според кои работи фирмата, функционирањето на градилиштето, да имаат увид во одредени делови од проектната документација за градење, процесите и постапките за реализирањето на градењето и фазите на градењето согласно одредбите на Законот за градење на РМ.

11.

Содржина на програмата:

Престојот на студентите во градежната фирма (градилиштето) во времетраење од 10 работни дена по четири саати содржински ги опфаќа следните активности: -запознавање со постапките за регистрирање на фирма за изведба на објекти -организациона структура на градилиште -шема на организацијата на градилиштето -увид во документацијата за изведување (фаза архитектура и дел од другите проектни фази) -увид во фазите на изведувањето -пополнет извадок од Градежната книга и Градежниот дневник -кусо цитирање на постапката за добивање на употреба на објектот -фотографии и скици по избор на студентот

12.

Методи нa учење:

Практична работа

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

10 работни дена по пет саати од кои по четири контакт саати на ден во градежната фирма-градилиште и по 1 саат на ден работа дома на средување на Дневникот)

14.

Распределбанарасположивотовреме

0+0+0+50+0 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

0 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

0 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

0 часови

16.2.

Самостојнизадачи

50 часови

16.3.

Домашноучење

0 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0бодови

17.2.

Графички вежби

Програмска задача

0бодови

17.3.

Увид во дневник и утврдување на неговата валидност

Описно/

потпис

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

Точка 17.3

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

- Службен весник на РМ кој се однесува на областа и дејностите во градењето и следење на посочени информации од законската регулатива, веб-страници и др.

- Редовно присуство на градилиште, следење на активностите на градилиштето, собирање, систематизирање и уредно пополнување во Дневникот со информациите наведени во содржината. Предавање на заверен Дневник во претходно дадената форма.

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

 
AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар