arh    UKIM-znak10

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook mail

iknow

menu

menuB

   70GAFS

Предметнапрограмаод интегрирани петгодишни студии (студии од прв и втор циклус) студии по архитектура

1.

Наслов нанаставниотпредмет

Инсталации во архитектурата

2.

Код

3.7.6

3.

Студиска програма

Архитектура

4.

Организатор настудиската програма(единица, односно институт,катедра, оддел)

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Архитектонски факултет – Скопје

Институт за високоградба

5.

Степен

Прв циклуснастудии

6.

Академска година/семестар

III год./ 6 сем.

7.

Број на ЕКТС

3

8.

Наставник

Доц. д-р Страхиња Трпевски

9.

Предусловзазапишување на

предметот

нема

10.

Цели напредметнатапрограма (компетенции):

Приоритетните цели се лоцираат во значењето за несметаното користење на инсталациите со алокација на сознанијата од областа на водовод и канализација, загревање и проветрување, и електроинсталациите. Целите на наставната програма се воведување и оспособување на студентите со принципите и методите за анализа на одредени архитектонски проблеми посочени во тематските подрачја за користење на практичните релевантни научни методи и техники за планирање, проектирање, како и правилно поставување на инсталациите во објектите. Здобиените знаења треба успешно да ги имплементираат во процесот на проектирање, изведба и надзор.

11.

Содржина на програмата:

Наставната програма ја третира проблематиката на инсталациите, во која се вклучени следните програмски целини:

Водоснабдување на населените места. Изведба на водоводните инсталации. Внатрешен (куќен) водовод. Проектирање и пресметување на внатрешен (куќен) водовод. Противпожарни инсталации.

Канализациони системи и шеми на каналските мрежи во населените места. Внатрешна (куќна) канализација. Проектирање и пресметување на внатрешната (куќна) канализација. Одводнување на кровните површини и димензионирање на олуците.

Видови и карактеристики на системите за загревање. Загревни тела. Природно и вештачко проветрување.

Вовед на електрични инсталации во зграда. Развод и изведба на електрична мрежа. Светлосни извори и нивна примена во архитектурата. Светилки и начин на осветлување. Громобранска инсталација и видови на громобрани.

12.

Методи нa учење:

Методите за совладување на наставната материја произлегуваат од системската анализа на проблемот и неговото структурирање во математичко - логични обрасци, како и други развојни методи кои ја третираат проблемската состојба во постигнување на удобност, економичност и квалитет кај објектите.

13.

Вкупенрасположив фонд начасови

75 часови

14.

Распределбанарасположивотовреме

30+15+0+30+0 часови

15.

Форми нанаставниактивности

15.1.

Предавања-теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби(графички, аудиториски и индивидуални)

15 часови

16.

Други форми наактивност

16.1.

Проектнизадачи

0 часови

16.2.

Самостојнизадачи

30 часови

16.3.

Домашноучење

0 часови

17.

Начиннаоценување

17.1.

Колоквиуми

0бодови

17.2.

Графички вежби

Програмска задача

80бодови

17.3.

Присуство на предавања

Присуство на вежби

20бодови

18.

Критериумиза

оцена

(БОДОВИ-ОЦЕНА)

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од51 дo 60 бодови

6ест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум)(D)

од 71до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до90 бодови

9(девет) (B)

од 91до 100 бодови

10(десет) (A)

19.

Условзапотписиполагањена завршен испит

41 бод

20.

Јазик накојсеизведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети на студентите и процес на самоевалуација

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година

1.Теофиловска Бојаџиева Тамара,Инсталации, скрипта, Скопје, 2008

2. Тушар Б.,Куќна канализација, Загреб, 2001

3. Маргета Ј.,Канализација насеља, Сплит 1998

4. Милојевиќ М.,Снабдевање насеља водом и каналисање насеља, Београд,1987

5. Игњатовиќ Л., Инсталације у зградама, Ниш,1985

6. Fair G. M., Geyer J. C., Water Supply and Waste Water Disposal, John Wiley and Sons, Inc. New York, 1981

22.2.

Дополнителналитература

Бр.

Автор, наслов, издавач, година