ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

   70GAFS

Податоци за наставникоткој изведуванаставанастудискатапрограма

1.

Имеи презиме

Бојан Каранаков

2.

Дата нараѓање

15.05.1975

3.

Степеннаобразование

Доктор на наука

4.

Наслов нанаучниотстепен

Доктор на технички науки

5.

Кадеикогагозавршил

образованието односносе стекнал сонаученстепен

Образование

Година

Институција

Докторат

2013

АФ – УКИМ, Скопје

Магистратура

2008

АФ – УКИМ, Скопје

Диплома

1999

АФ – УКИМ, Скопје

6.

Подрачје, полеиобласт на

научниотстепен магистер

Подрачје

Поле

Област

Техничко-технолошки науки

Архитектура,

урбанизам и планирање

Графички комуникации

7.

Подрачје, полеиобласт на

научниотстепен доктор

Подрачје

Поле

Област

Техничко-технолошки науки

Архитектура,

урбанизам и планирање

Суперпонирани визуелни комуникации во архитектурата

8.

Доколкуе воработен однос дасенаведе институцијата вокојаработи  извањето и областа во која е избран

Институција

Звањевокоее избран и област

УКИМ Архитектонски факултет - Скопје

Доцент,

Графички комуникации

9.

Список напредметикои наставникот гиводиодделнозапрвиот, вториот циклуснастудии

9.1.

Список напредметикои наставникот гиводиво првиотциклуснастудии

Ред.бр.

Наслов напредметот

Студиска програма/институција

1.

Нацртна геометрија

Архитектура/Архитект. факултет

2.

Архитектонска графика (изб.)

Архитектура/Архитект. факултет

3.

Нацртна геометрија

Прв циклусстудии / Градежен ф.

4.

Инженерска графика

Прв циклусстудии / Градежен ф.

9.2.

Список напредметикои наставникот гиводиво вториотциклуснастудии

Ред.бр.

Наслов напредметот

Студиска програма/ институција

1.

Перспектива (изб.)

Архитектура/Архитект. факултет

9.3.

Список напредметикои наставникот гиводивотретиот циклуснастудии

Ред.бр.

Наслов напредметот

Студиска програма/институција

/

/

/

10.

Селектиранирезултати вопоследнитепетгодини

10.1.

Релевантнипечатени научнитрудовиопет)

Ред.бр.

Автори, наслов, издавачодина

1.

2.

3.

4.

5.

  1. , URBAN DIALOG: STRATEGIES FOR SOFT RENEWAL OF SKOPJE’S HISTORIC DISTRICT,” in Proceedings of 23rd ENHR Conference, Mixite: an urban and housing issue, Toulouse, France, (2011)

10.2.

Учество вонаучно-истражувачки националниимеѓународни проекти (до пет)

Ред.бр.

Автори, наслов, издавачодина

1

2.

3.

European COST Action – TU0801 – Semantic enrichment of 3D city models for sustainable urban development – 2009/2012

MUSE – Modeling Users, Societies, Environments - 2012 – FINKI UKIM

SEUP – Semantically Enriched Urban Planning – 2011 – FINKI UKIM

11.

Менторства надодипломски,магистерскиидокторскистудии

11.1.

Дипломскиработи

/

11.2.

Магистерскиработи

/

11.3.

Докторски дисертации

/

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар