arh    UKIM-znak10

FACULTY OF ARCHITECTURE SKOPJE
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE

 

Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Архитектонскиот факултет

при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

распишува


ИНТЕРЕН КОНКУРС

за избор на демонстратори на студиската програма на интегрираните студии од прв и втор циклус по архитектура во зимскиот и летниот семестар во учебната 2019/2020 година


 I    Се утврдува потреба од ангажирање на демонстратори на:
    1. Институтот за архитектонско проектирање      
    2. Институтот за урбанизам
    3. Институтот за високоградба 
    4. Институтот за заштита на градителското наследство и историја на архитектурата            
    5. Институтот за графички комуникации 
Согласно член 163 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр.82 од 8.5.2018 година), кандидатот за демонстратор на наставните предмети на студиската програма од интегрирани прв и втор циклус треба да ги исполнува следните услови:
        - да биде лице кое е студент на втор или трет циклус на студии од соодветна   област и кој студиите од прв циклус ги завршил со просечна оценка од најмалку 8,00 (осум);
        - да е студент на студии од интегриран прв и втор циклус од соодветна област кој има остварено најмалку 180 ЕКТС кредити и просечна оцена од најмалку 8,00 ( осум).

II   Заинтересираните кандидати треба да достават:

          - пријава во која ќе наведат за кои предмети се пријавуваат;
          - куса биографија (CV)
          - доказ за исполнување на условите наведени во интерниот конкурс (потврда за редовен студент и уверение за положени испити).

III  Интерниот конкурс се објавува на веб страната и на огласната табла на Факултетот.
IV    Листата на избраните кандидати ја утврдува Наставно-научниот совет на Архитектонскиот факултет при што Факултетот го задржува правото да ангажира број на демонстратори според потребите на Факултетот, во зимскиот и летниот семестар во учебната 2019/2020 година.
VI. Документите да се достават во архивата на Архитектонскиот факултетот до 30.9.2019 година, најдоцна до 12,00 часот.
                                                                                   

Д е к а н


     Вонр. проф. д-р Огнен Марина

 

ИНТЕРЕН КОНКУРС за избор на демонстратори pdf-logo