АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ 1  
2020-2021
    семестар 2  
 
 
 
 

 

фонд на часови:2+2

брoј на кредити:4
 
 
>>>  Учесници во настава:
 
Вонр.Проф.д-р. Марија Мано Велевска
м-р Благоја Бајковскиасистент
Мартина Велковскадемонстратор
 

 

>>> ПРЕДАВАЊА - задолжителни

среда 9.00-11.00 преку платформата на MS Teams

>>> ВЕЖБИ – задолжителни

среда 11:00 - 16:00 (во групи, според распоред) преку платформата на MS Teams

       

 

 преземи: РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ

 Помошна литература: НОЈФЕРТ, АНТРОПОЛОШКЕ МЕРЕ И ЕНТЕРИЈЕР

 
   
 
ВЕЖБА бр.6 

ОЗНАКИ НА МЕБЕЛ И ОПРЕМА

>учење на графичките презентации во архитектонскиот проект

 

термини за изработка: 03.03.2021, 10.03.2021

вежба бр.6 се предава во текот на првата колоквиумска седмица

 

ВЕЖБА бр.7

СНИМКА НА СТАН

 

планот (основа) во архитектонскиот проект

снимка на сопствениот дом и претставување преку план

 

термини за изработка: 03.03.2021, 10.03.2021

вежба бр.7се предава во текот на првата колоквиумска седмица

 

преземи:ОТВОРИ

 

 

ВЕЖБА бр.8 

ПРОСТОР И ТЕЛО. СОБА

серија на куси вежби за разбирање, анализирање и вреднување на просторот во кој студентот живее како појдовена постапка во подобрувањето и создавањето нов простор:

в.8.1:мерки, размер и користење на соба

> презентирање на сопствената соба (план и пресек); мерка на сопственото тело

преземи: ЧОВЕК-МЕРКИ

в.8.2програмирање на простор

> програм што собата може/треба да го вклучи

в.8.3развивање на идеја од програм до план: организација во/на простор

> нова организација на сопсвената соба

 

термини за консултации: 17.03.2021; 24.03.2021; 31.03.2021.
вежба бр.8 се предава во текот на првата колоквиумска седмица 

 
ВЕЖБА бр.9 

ПРОСТОР И ТЕЛО. СТАН

серија на куси вежби за разбирање на функционалните единици и целини во станот:

 

в.9.1: простори за спиење и одржување нега и хигиена на тело

в.9.2: простори за приготвување и земање на храна

в.9.3: простори за влегување и престојување

 

термини за консултации: 07.04.2021; 21.04.2021; 28.04.2021; 05.05.2021
вежба бр.9 се предава во текот на втората колоквиумска седмица 

  

 

ВЕЖБА бр.10

ПРОСТОР И ТЕЛО. КУЌА


развивање на концепции на организација преку проектирање на зададен програм.

 

термини за изработка: 12.05.2021; 19.05.2021; 26.05.2021

вежба бр.10 се предава во текот на втората колоквиумска седмица

 

 

 Основна литература:

Југослав Каранаков,Елементи на проектирање,Универзитет Св. Кирил и Методиј, Архитектонски факултет, Скопје, 1995.

Андреа Деплацес, (Ed.),Конструирање архитектура: материјали, процеси, структури.Издадено на македонски јазик од Арс Ламина, 2011.

Франсис Д.К. Чинг,Архитектура. Форма, простор и ред. Издадено на македонски јазик од Арс Ламина,2016.

Ернст Нојферт,Архитектонско проектирање(39то издание). Издадено на македонски јазик од Арс Ламина ДОО, 2010.

Помошна литература:

Herman Hertzberger,Lessons for Students in Architecture,010 Publishers, Netherland, 1991.

К. Александер et al.,Јазик на обрасци. Издадено на македонски јазик од Академски печат, Скопје, 2010