АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ 1  
2022/2023 
прв семестар
 

 

фонд на часови:2+2
брoј на кредити:4
 
 
>>>  Учесници во настава:
Проф.д-р. Марија Мано Велевска
д-р Благоја Бајковскиасистент
м-р Теа Дамјаноскаасистент

  

>>> ПРЕДАВАЊА - задолжителни

       среда 8.00-10.00, Амфитеатар АФС 

>>> ВЕЖБИ – задолжителни

       среда  10:00 - 16:00, во групи, според распоред (90 минути / група)

 

 преземи: РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ 

преземи: СКРИПТА 

преземи: ПАПКА

преземи: ВЕРТИКАЛНИ КОМУНИКАЦИИ -извадок од предавање 7.12.2022

 

 

 

 

 

 

>>> КАЛЕНДАР НА ВЕЖБИ - зимски семестар

 

 

ВЕЖБА бр.1> БЛОК ЗНАЦИ- конструкција и испишување 

преку конструкција и испишување на буквите и броевите, студентите се воведуваат во техничкото цртање со соодветен прибор за работа, се запознаваат со принципите на форма и релациите помеѓу формите. 

 
термини за изработка: 12.10.2022; 19.10.2022 (се предава на 26.10.2022)
се изработува на бела хартија, во молив
> преземи: в.1-конструкција и испишување на блок знаци   
 
 
ВЕЖБА бр.2 >ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА 
за изработка на вежбата, секој студент треба претходно да изработи елементи (основниот елемент е со точно зададени пропорции) од кои се составува просторен склоп по сопствено видување, а според основни принпипи на композиција. Истиот модел се претставува графички преку приказите: 
 -  изгледи (трите основни ортогонални проекции),  
-  пресеци (хоризонтални и вертикални) кои се котираат,  
-  аксонометрија (тродимензионален приказ на композицијата) 
 
термини за изработка: 26.10.2022;2.11.2022; 9.11.2022 (се предава на 9.11.2022) 
се изработува на бела хартија (хамер), во молив  
преземи: в.2.ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА; в.2. дополнето
 
ВЕЖБА бр.3 >ПАПКА 
Изработка на папка за вежбите од предметот, по дадени насоки (испишување) 
 
термини за изработка:  2-9.11.2022 (се предава на 9.11.2022) 
се изработува на бел хамер, во црн туш  
 
 
ВЕЖБА бр.4 >ЕЛЕМЕНТИ НА ДВИЖЕЊЕ  
со цел развивање на перцепцијата за елементите на движење, студентите треба да изработат серија на куси вежби на дадени примери, претставувајќи ги темите:  
-  пристапување - ПРИСТАП;  
-  влегување - ВЛЕЗ;  
-  ПРОСТОРИ за движење во зграда 
 
термини за изработка: 23.11.2022; 30.11.2022; 7.12.2022 (се предава на 14.12.2022) 
се изработува на (три формати) бела хартија, во молив  
преземи: распределба на задачата по студенти
преземи: в.4.ВЛЕЗ 1
преземи: в.4.ВЛЕЗ 2
преземи: в.4.ВЛЕЗ 3
преземи: дополнителни информации и насоки за в.4
 
 
ВЕЖБА бр.5 >КОМУНИКАЦИИ ВО ОБЈЕКТ 
решавање и графичко претставување на еден специфичен случај на комникациски систем во објект што се развива на неколку нивоа. 
 
термини за изработка:14.12.2022; 21.12.2022; 28.12.2022 (се предава на 28.12.2022)
се изработува на бела хартија, во молив  
преземи: распределба на ЗАДАЧИ по студенти и распоред за 21-28.12.2022
преземи: презентација на скали, дополнение
 
КОЛОКВИУМ 1: 16.01.2023-20.01.2023 (според распоред на колоквиумска седмица)