arh    UKIM-znak10

FACULTY OF ARCHITECTURE SKOPJE
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE

 

Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook mail

iknow

menu

menuB

   1ST CALL banner

 

Архитектонскиот факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје распишува

 

О Г Л А С

за избор на демонстратори на студиската програма на интегрираните петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура во зимскиот и летниот семестар во учебната 2018/2019-та година

I. Се утврдува потреба од ангажирање на демонстратори на:

  1. Институтот за архитектонско проектирање;

  2. Институтот за урбанизам;

  3. Институтот за високоградба;

  4. Институтот за заштита на градителското наследство и историја

на архитектурата;

  1. Институтот за графички комуникации.

Согласно член 163 од Законот за високо образование (Службен весник на РМ, бр. 82 од 8.5.2018 година), кандидатот за демонстратор на наставните предмети на студиската програма од интегриран прв и втор циклус треба да ги исполнува еден од следните услови:

II. Заинтересираните кандидати треба да достават:

III. Огласот се објавува на огласната табла на Факултетот.

IV. Листата на избраните кандидати ја утврдува Наставно-научниот совет на Архитектонскиот факултет. Факултетот го задржува правото да ангажира број на соработници според потребите на Факултетот во зимскиот и летниот семестар во учебната 2018/2019-та година.

V. Документите се доставуваат во писмена форма до архивата на Архитектонскиот факултет најдоцна до 26.9.2018 година до 15 часот.

Д е к а н

Проф. д-р Огнен Марина

 

download PDF  О Г Л А С за избор на демонстратори на студиската програма на интегрираните петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура во зимскиот и летниот семестар во учебната 2018/2019-та година